Author Archives: oskt

POEŻIJA LIL OMM ALLA u ommna

LIL MARIJA OMM ALLA u ommna O Marija, omm tagħna, aħna nsellmulek, minn qalbna lkoll aħna ngħidu w intennulek: Isbaħ u aqwa minnek żgur Alla ma għamilx Inti l-kewkba illi mis-sema ma tinżilx.  Inti safja sa minn qabel il-tnissil tiegħek … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĦSIEB DWAR SANTA TEREŻA TA’ ĠESU’

Ħsieb dwar Santa Tereża ta’ Ġesu’: Tereża għaddiet mill-kriżijiet iebsin tal-mard u tal-bruda spiritwali. Wara din il-kriżi ta’ snin twal fil-ħajja reliġjuża, il-grazzja t’Alla refgħetha u għenitha terġa’ ssib lil Ġesù. Qalbha saret ħuġġieġa waħda ta’ mħabba tremenda għal Ġesù. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

X’SOFRA KRISTU FIL-PASSJONI

Kollox beda f’Kedron, fid-dell tat-Tempju tal-Mulej! Kompli aqra….(agħfas ↓)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IT-TRIQ TAS-SALIB

It-Triq tas-Salib Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Gesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina. Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt Tiegħek inti fdejtna. (ara dan il-video u itlob b’ġabra din il-Via Sagra) . Ebda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Irtir – 19 ta’ Marzu 2019 – Solennita’ ta’ San Ġużepp

L-irtir f’nhar is-Solennita’ ta’ San Ġużepp, it-Tlieta 19 ta’ Marzu 2019, sar fil-Kunvent tal-Patrijiet Tereżjan, Santa Tereża, B’Kara taħt id-direzzjoni spiritwali ta’ Patri Victor Mallia ocd. Kien hemm attendenza sabiħa ta’ Terzjarji rġiel u nisa mill-Kommunita’ ta’ B’kara, Bormla u … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferenza OSKT Mid-Direttur Spiritwali, Patri Victor Mallia ocd – 15 ta’ Marzu 2019

Patri Victor Mallia ocd Bdejna il-Konferenza bit-Talba tal-Għasar. Id-Direttur Spiritwali tagħna fakkarna li l-Lituġija tas-Sigħat huwa parti mill-obligi tagħna bħala Tereżarji li qegħdin ngħixu l-ispirtiwalta’ Tereżjana fid-dinja. Patri Victor mbagħad għamel riferenza għad-data speċjali matul Marzu u April li matulhom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’ KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’

BIEX TINGĦAD FIL-KNISJA QUDDIEM IS-SS. SAGRAMENT         I.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta fit-Tqarbina ta’ nhar Għid iz-Żebbuġ ħasset fommha mimli bid-demm ta’ Ġesu’, li qalilha: Binti, jien irrid illi d-demm tiegħi jkun is-saħħa tar-ruħ tiegħek. Lil Ġesu’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment