SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

Il-Ġilju tal-Palestina

с.Марія від Ісуса Розпятого

Il-Patrijarka Beltritti ta’ Ġerusalemm

fl-ittra pastorali biex iħabbar il-beatifikazzjoni ta’ Marija ta’ Ġesù Msallab kiteb dal-kliem:

“Fil-ħajja tal-qaddisin wieħed rari jsib tant grazzji miġburin flimkien f’persuna waħda bħalma huma fi Swor Marija ta’ Ġesù Msallab. Umanament kienet illiterata…..imma ġiet magħżula minn Alla biex turi l-għerf u l-qawwa tiegħu….. Bħala reliġjuża, il-ħajja ta’ Swor Marija kienet splużjoni ta’ ġrajjiet u grazzji straordinarji.”

Mariam Baouardy twieldet fil-5 ta’ Jannar 1846 minn Giries (Ġorġ) Baouardy u Mariam Chalyn f’Abellin qrib Nazaret u ġiet mgħammda u rċeviet s-sagrament tal-konfermazzjoni skont ir-rit grieg-melkita fil-knisja ta’ Abellin fil-15 ta’ Jannar. 

 a

Ommha u missierha li kienu nsara jgħixu qalb Arab, Drusi u Musulmani sofrew ħafna persekuzzjoni w inġustizzji. Huma ġew misruqa minn dak kollu li kellhom, imkeċċija minn darhom u mixħutin il-ħabs. It-tnax il-wild li kellhom mietulhom fi ċkunithom wieħed wara l-ieħor. Wara li għaddew minn dan kollu, marru pellegrinaġġ bil-mixi u ħafjin lejn is-Santwarju tan-Natività f’Betlem 170 kilometru ilbogħod biex jitolbu l-Madonna biex tagħtihom tifla.

Bethlehem Church of the Nativity grotto. Credit: ACN www.acnuk.org.

Il-Madonna semgħet it-talb tagħhom u kellhom lil Mariam. Sentejn wara twildilhom tifel li semmewh Pawlu. Imma l-familja ma damitx wisq ma tkissret minħabba l-mewt bikrija tal-ġenituri ftit ġranet minn xulxin b’marda mhux magħrufa.. Mariam li lanqas kien għad għandha 3 snin u ħuha Pawlu ġew mifruda minn xulxin. Zija minn naha tal-missier qalet li waqt li kien qed imut, missier Mariam ħares lejn kwadru ta’ San Ġużepp  u qal: “Qaddis kbir kun int missier għal binti, il-Madonna hi ommha!.

Zija ta’ ommha, li kienet tgħix Tarshish ħadet lil Pawlu magħha biex trabbih hi u lil Mariam addottaha ziju minn naha tal-missier. Mariam u Pawlu qatt ma raw aktar lil xulxin. Mariam kienet miżmumha tajjeb fid-dar taz-ziju f’Abellin.

Meta Mariam  kellha 5 snin, iz-ziju taha gaġġa mimlija għasafar. Din kienet iżżommha fil-ġnien mimli siġar tal-frott taz-ziju.

Ġurnata waħda ddeċidiet li tagħti banju lill-għasafar. Daħħlithom bil-gaġġa fl-ilma u dawn għerqu kollha.

Picture2

Il-mewta tagħhom qasmitilha qalbha. Iddeċidiet li tidfinhom. Dak il-ħin semgħet vuċi ġo fiha tgħidilha:

“Hekk jgħaddi kollox. Jekk tagħtini qalbek, nibqa’ miegħek dejjem.”

Aktar tard ħolmot li merkant ġie d-dar taz-ziju u ġieblu ħuta kbira ivvalenata. L-għada filgħodu, raġel verament ġieb ħuta kbira liz-ziju bħal dik li rat fil-ħolma. Mariam insistiet maz-ziju biex ma jiklux il-ħuta. Meta z-zija fetħet ħalq il-ħuta, sabet li din kienet belgħet serp velenuż.

Picture3

Darb’oħra serp daħal fil-kamra tagħha. Mariam refagħtu. Dak il-ħin daħlet is-seftura u din meta ratha bis-serp f’idejha bdiet twerżaq.

Mariam telqet is-serp minn idejha u dan ħarab.

Tul ħajjitha Mariam spiss kellha viżjonijiet ta’ sriep.

Mariam kellha devozzjoni kbira lejn il-Madonna u kienet issum kull nhar ta’ Sibt sa minn mindu kellha 5 snin. Fir-rebbiegħa kienet taqta’ l-fjuri u tqiegħedhom quddiem ix-xbiha tal-Madonna. Darba sabet li l-fjuri fil-vażun kienu nibtu. Hi qalet lil zijuha u dan qal lil kappillan. Dan ċanfarha biex jumiljaha. Hi niżlet għarkobbtejha titolbu maħfra ta’ dnubietha.

Għalkemm dawk iż-żminijiet it-tfal kienu jagħmlu l-Ewwel Tqarbina ta’ tnax-il sena però Mariam għamlet l-Ewwel Tqarbina ta’ seba’ snin.

Meta kellha 12-il sena  żijuha, li kien adottaha, ħadha mal-familja tiegħu lejn Lixandra, l-Eġittu.

Picture4

Wieħed  minn qrabatha mill-Kajr, li kien sinjur ħafna ried jiżżewwiġha, imma hi ma rieditx għaliex kienet wegħdet ‘l Alla li tibqa’ verġni. Zijuha u l-familjari ħaqruha u nsultawha, iżda aktar ma kienet tirċievi nsulti u tgħajjir aktar kienet tkun ferħana, għax indunat li qegħda tbati għall-imħabba t’Alla. F’din il-ħajja ħarxa damet tlett xhur u zijuha ma wera l-ebda sinjal li se jnaqqas il-ħruxija tiegħu. Għalhekk kitbet ittra lil ħuha Pawlu u bagħtitha ma wieħed li qabel kien seftur ma’ zijuha biex iwassalielha bil-moħbi Nażaret. Dan stidienha f’daru biex tiekol ma’ martu u ommu. Meta kienu fuq il-mejda, riedha tiċħad il-fidi u ssir musulmana. Meta ma ċedietx ħanxrilha l-gerżuma.

Picture5

              Billi ħasibha mejta, mgħejjun minn ommu u martu, geżwirha fil-velu kbir tagħha u xeħtuha fi triq dejqa imwarrba.

 Dan ġara fil-lejl bejn is-7 u t-8 ta’ Settembru. Mariam kellha biss 12-il sena. Hi kienet mietet tassew. Meta aktar ‘il quddiem marret Marsilja stqarret : “jien sibt ruħi l-ġenna”. Meta fetħet għajnejha, sabet lilha nfisa fi grotta u kien hemm “infermiera liebsa l-ikħal” iddur biha.

Damet hemm erba’ ġimgħat. Il-Verġni mbierka wrietha l-programm ta’ ħajjitha.

 Meta fieqet daħlet seftura ma familji nsara f’Lixandra, Ġaffa u Ġerusalemm.

 Fl-1860 għamlet il-vot tal-verġinità fuq il-Qabar ta’ Kristu.

 

Fl-1863 , tlett snin wara daħlet seftura mal-familja Naggiar f’Marsilja.

Picture1

U hemm iltaqgħet ma’ figura misterjuża oħra : San Ġużepp.

Picture1

Fl-1865, sentejn wara daħlet postulanta mas-sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni (ta’ St Joseph) iżda ma rieduhiex tkompli l-ħajja reliġjuża f’dak il-kunvent mogħti tant għat-tagħlim.

F’Awwissu tal-1866, waqt li kienet fil-kappella tfaċċatilha l-pjaga tal-qalb.

Is-sena ta’ wara fis-27 ta’ Marzu 1867  dehru l-pjagi l-oħra f’Marsilja. Fil-15 ta’ Ġunju marret fil-Karmelu Tereżjan ta’ Pau fi Franza u fis-27 ta’ Lulju ħadet il-libsa ta’ soru Karmelitana Tereżjana fost is-sorijiet koristi.

Related image

Ippruvat tibda l-Karmelu fl-India, u meta ma rnexxilhiex reġgħet lura Pau u baqgħet hemm sa Awwissu tal-1875.

Image result for ST MARY OF JESUS CRUCIFIED

F’Settembru tal-1875 bdiet il-fundazzjoni tal-Karmelu Tereżjan f’Betlehem

B

Fl-14 ta’ April ħraxilha l-uġigħ tal-pjagi ma ġisimha kollu, iżda tnax-il ġurnata wara fis-26 ta’ April il-pjagi jgħibu għal kollox. Kien proprju fiż-żmien ta’ taħbit u kuntrarjetajiet li Alla fawwarha bi grazzji straordinarji.

U x’tip ta’ grazzji! Estasijiet kbar, levitazzjonijiet, pjagi, trasverberazzjoni tal-qalb, dehriet ta’ kull xorta mis-sema, profeziji, għarfien tal-qlub, bilokuzzjonijiet (fil-gżira ta’ Ċipru lil Swor Ġużeppina), id-dom tal-kelma, possessjoni anġelika. Dawn il-grazzji kabbru fiha l-imħabba lejn Alla, imma qatt ma fittxithom għalihom infushom. Fis-sempliċità tagħha kienet taħseb li l-estasijiet kienu ‘ngħas’ u l-pjagi dbabar tal-lebbra.

mariam-fundadoras.JPG (745×434)

F’Mejju tal-1878 marret Nażaret bil-ħsieb li tibda fundazzjoni ġdida hemmhekk.

Mietet fis-26 ta’ Awwissu fil-5.10 a.m. fil-monasteru ta’ Betlehem.

4

Ġiet beatifikata f’Ruma mill-Papa Gwanni Pawlu II illum San Ġwanni Pawlu II fit-13 ta’ Novembru 1983,

U dikjarata qaddisa fis-17 ta’ Mejju 2015  mill-Papa preżenti.

Niċċelebraw il-festa tagħha fil-25 ta’ Awwissu.

Related image

Dawn huma siltiet mill-kliem li kienet tgħid waqt l-estasijiet li kien ikollha:

“Jeħtieġ noqgħodu attenti għall-ħwejjeġ żgħar. Kollox huwa kbir f’għajnejn
il-Mulej…. Nagħtuh kollox”.

“Għandi l-imħabba – Qiegħda fl-Imħabba”

“Inħossni naqbad u nikkonsma bl-Imħabba”

“L-Imħabba mhijiex maħbuba”

“Nixtieq ikolli qalb ikbar mill-art u l-baħar biex inħobbok, Alla tiegħi!”

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kliem Santa Tereżina

Picture2

Image | Posted on by | Leave a comment

Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Dan il-maqdes, iddedikat taħt it-titlu tal-Beata Verġni tal-Karmelu, titlu tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna, li Alla huwa Għimmanu-El. L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta
4 ta’ April 2018

Iż-żewġ dixxipli dakinhar tal-ewwel jum tal-ġimgħa, telqu minn Ġerusalemm imnikkta. Niket, bluha u ebusija tal-qalb huma sentimenti li kienu qegħdin itaqqlu lil Kleofa u lil sieħbu. Kienu raw lil Ġesù jmut fuq is-salib, kienu wkoll semgħu bl-aħbar tal-irxoxt tiegħu, imma kien hemm xi ħaġa li ttaqqalhom, kien hemm għamat fuq qalbhom u ddeċidew li jitilqu minn Ġerusalmem u jmorru lejn ir-raħal ta’ Għemmaws.

Ġesù jissieħeb magħhom, ma jitlaqhomx. Jissieħeb fit-triq tagħhom u jipprova jiskopri r-raġuni tan-niket u tal-qalb imnikkta tagħhom. “X’intom tgħidu bejnietkom intom u miexja?” (Lq 24, 17).  Huma jgħidulu: “Inti l-barrani f’Ġerusalemm, inti dak li mhux wieħed minna ma tafx x’ġara’?” (ara v. 18). U jispjegawlu l-esperjenza trawmatika li kienu għaddew minna u l-konfużjoni li ħassew meta n-nisa ġew jgħidu: ‘Ħasduna li l-katavru ta’ Ġesù ma sabuhx, li ltaqgħu ma’ xi anġli u qalulhom li hu ħaj’ (ara vv. 22-23).

Donnu din l-aħbar, minflok timliehom bil-ferħ, tikkumplikalhom ħajjithom. U l-Mulej jipprova b’paċenzja kbira jispjegalhom li l-Messija kellu jbati u “hekk jidħol fil-glorja tiegħu” (v. 26). Beda jispjegalhom l-Iskrittura; “beda minn Mosè u l-profeti, ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu” (v. 27) fil-Kotba Mqaddsa. Imma ma ridx jimponi ruħu fuqhom. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, hu għamel tabirruħu li hu kien se jibqa’ sejjer aktar ’il bogħod. Kienu huma, imsaħħrin b’dan il-personaġġ, imħeġġin bil-kelma tiegħu, li talbuh ħerqana: “Ibqa’ magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu, tahulhom” (vv. 28-30). Għarrfuh fil-qsim tal-ħobż.

Aħna u niddedikaw dan il-maqdes lill-Mulej, nitolbu li għal kull wieħed u waħda minna, biex dan isir bħad-dar ta’ Għemmaws li fiha nagħrfu lill-Mulej fil-qsim tal-ħobż. Hawnhekk il-Mulej ifissrilna kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Hawnhekk nitolbu li aħna u nisimgħu l-Kelma tiegħu, qalbna titħeġġeġ ġewwa fina, titkebbes bl-imħabba lejh. Dan il-maqdes, biex nuża’ l-espressjoni feliċi ta’ San Ġwann fil-Ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 21: “Dan il-maqdes huwa l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin” (Apk 21, 3).

Għalhekk qegħdin niddedikawh biex mhux biss ikun kwalunkwe tempju, imma jkun l-għamara ta’ Alla, il-post li jfakkarna fil-preżenza ta’ Alla. Fit-tenaċja ta’ Ġesù li ma jitlaqniex meta aħna mnikkta, qalbna maqsuma, konfużi u diżorjentati, Ġesù, tenaċi, ma jitlaqniex, imma jissieħeb magħna. Mhux se jimponi ruħu fuqna. Qatt. Kultant jagħmel tabirruħu li se jibqa’ għaddej. Għandu bżonn li jisma’ l-karba ta’ qalbna ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna!’.  ,

Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum waqt li noffru dan il-maqdes lill-Mulej hija: aħna rriduh magħna?

Din l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin hija wkoll karba li toħroġ mill-qalb Karmelitana, mill-qalb tal-belt kapitali tagħna li lill-Mulej tgħidlu: ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna’. Il-providenza riedet li din il-karba titla’ fil-mument meta l-Kapitali tagħna hija waħda miż-żewġ kapitali kulturali tal-Ewropa. Hija karba biex il-kultura Ewropea tibqa’ ttenni l-karba li dwiet matul dawn l-2,000 sena: ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna!’. Din l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin: “Hu jgħammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu ikun magħhom, Alla tagħhom” (Apk 21, 3). Il-maqdes, iddedikat taħt it-titlu tal-Beata Verġni tal-Karmelu, titlu tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna, li Alla huwa Għimmanu-El.

Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum waqt li noffru dan il-maqdes lill-Mulej hija: aħna rriduh magħna? Jiena nemmen li l-preżenza tagħna llum, dan il-ġest li qegħdin nagħmlu, din il-liturġija solenni, minkejja d-dgħufija tagħna, minkejja d-dnubiet tagħna, qed ngħidu ‘iva’ lill-Mulej, ‘aħna għandna bżonnok’. Biex nuża’ talba qasira ta’ San Ġorġ Preca: ‘Sinjur Alla, aħna għandna bżonnok, jiena għandi bżonnok’. U llum waqt li nirringrazzjawh ta’ din il-ħolma tal-aħwa Karmelitani li lha għaddejja s-snin, seħħet! Ngħidulu, mal-Karmelitan San Ġorġ Preca: ‘Grazzi, Sinjur Alla, aħfirli, Sinjur Alla’.

Veru li hawnhekk qegħdin nammiraw l-arti tal-bniedem, l-arti tal-irħam, l-arti fil-ġebla Maltija, l-arkitettura, l-inġinerija, tant sintesi li tagħni u sseddaq lil dan il-maqdes, imma jkun kollox tassew fqir jekk minn hawnhekk ma jgħaddix dak li tassew huwa ta’ Ġesù: il-qawwa tal-fejqan. Niftakru fix-xhieda tal-qawmien meta Pietru u Ġwanni, lill-magħtub ta’ Ġerusalemm jgħidulu: “Fidda u deheb m’għandniex, imma dak li għandna se nagħuk: fl-Isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret, imxi” (ara Atti 3, 6).      

Nitolbu li qalbna titkebbes mhux biss bid-devozzjoni lejn Omm Ġesù imma wkoll li fl-iskola tagħha nitgħallmu ngħożżu l-Ewkaristija

Minn hawnhekk, bl-interċessjoni ta’ ommu, il-Mulej jgħanina bil-qawwa fil-mixja tagħna u jgħidilna: ‘Inti li magħtub minħabba dnubietek, li pparalizzat minħabba l-vizzji li waqajt fihom, taqtax qalbek, imxi, għaliex il-Mulej jaqbdek minn idek il-leminija u jqajmek’. Wara kollox, mhux ta’ b’xejn nifirħu meta jgħidulna li “sejrin ferħana f’dar il-Mulej” (S 121, 1). “Ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna” (S 94, 1) għaliex aħna b’xi mod barranin, bħalma kien Ġesù fit-triq ta’ Għemmaws, aħna paroikoi għax is-sema huwa pajjiżna. Din il-mawra tagħna ta’ ftit snin tispiċċa u tgħaddi imma għalina hemm imħejjija għamara li ma tispiċċa qatt. U dan il-maqdes huwa rifless ta’ din l-għamara ta’ dejjem li qiegħda tistenniena. Dik l-għamara hija d-destin tagħna u hawn, f’riġlejn il-Madonna tal-Karmnu, irridu nitolbuha li bil-labtu tagħha, li huma l-virtujiet tagħha tal-umiltà, tal-karità, tal-paċenzja u tal-martirju ħdejn is-salib, hi tlibbisna bil-labtu tagħha, iżżejjinna bil-virtujiet tagħha u tressaqna lejn id-destin li għalih ħalaqna Alla: id-destin tal-ġenna.

Ejjew nitolbu li qalbna titkebbes mhux biss bid-devozzjoni lejn Omm Ġesù, imma wkoll li fl-iskola tagħha nitgħallmu ngħożżu l-Ewkaristija li niċċelebraw hawnhekk, li fiha l-Mulej jaqsam magħna l-Kelma u jaqsam magħna l-ħobż li huwa Ġismu u Demmu.

Aħna llum nikkonsagraw it-tnax-il kolonna li jżommu il-koppla maestuża ta’ dan it-tempju. Huma t-tnax-il kolonna li jfakkruna fit-tnax-il tribu ta’ Iżrael, ifakkruna fit-tnax-il appostlu tal-Mulej, ifakkruna fl-erbgħat irjieħat tad-dinja u fl-irjieħ minuri, ifakkruna li mill-qalba ta’ dan is-santwarju, mill-qalba ta’ din il-bażilika santwarju ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu, trid toħroġ qawwa ta’ devozzjoni li tfakkarna fil-kliem ta’ Marija: “Agħmlu kull ma jgħidilkom Ibni Ġesù” (ara Ġw 2, 5).

Nitolbuk, Sidtna Marija tal-Karmelu, li tieqaf magħna, aħna u niddedikaw lil Alla dan il-maqdes bit-titlu tiegħek, inti li inti Omm l-Iben, Bint il-Missier, Għarusa tal-Ispirtu s-Santu. Nifirħulek, O Marija, u nitolbuk tidħol għalina, int li inti l-Fjur tal-Karmelu, inti li inti l-għaxqa ta’ qalbna, u kull l-ewwel erbgħa tal-udjenza nibqgħu niftakru f’dan il-jum u f’dawk kollha li matul is-sekli ġew hawnhekk, kemm fil-maqdes l-antik u issa f’dan il-ġdid biex jiftakru li inti l-Omm tal-Qawmien kif inti wkoll l-Omm Addolorata, li inti l-Omm tat-Tama li tagħtina l-faraġ u l-konsolazzjoni meta aħna mnikktin.

O Marija, bierek lill-gżejjer tagħna, ressaqna dejjem iżjed lejn Ġesù, u inti, O Mulej Ġesù, tabbandunaniex meta qalbna tkun imnikkta u għajnejna mtaqqlin jew bin-ngħas jew bil-bluha, fakkarna fil-Kelma ħanina tiegħek, għarrafna l-ħniena tiegħek fil-qsim tal-ħobż.

 Charles J. Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Il-WEGĦDA DEFINITTIVA MINN ĦAMES AĦWA FL-ORDNI SEKULARI KARMELITANI TEREZJANI

Il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2018 
Jum Speċjali u Għażiż Għall-Ħamsa Minn Ħutna fl-Ordni
u Għall-Ordni Sekulari Karmelitani Tereżjani Kollu

 

 

Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2019, fis-Sala tal-Kunvent Santa Tereża B’Kara saret Ċelebrazzjoni Ewkaristika, fejn fiha ħames aħwa mill-Ordni Karmelitani Tereżjani għamlu l-Wegħda Definittiva. Iċ-Ċelebrant Patri Manwel Schembri ocd nisseġ omelija qawwija fejn spejga is-sbuħija tal-Wegħda Definittiva, l-impenn qaddis tal-aħwa fl-Ordni kif ukoll is-sejħa sabiħa li għandna ngħożżu f’ħajjitna li nkunu ħbieb intimi ta’ Ġesu’ fuq l-eżempju tal-Qaddisini Karmelitani Tereżjani. Patri Manwel għamel ukoll riflessjoni dwar it-telqa totali għar-Rieda ta’ Alla fuq l-imitazzjoni ta’ Ommna Marija.

Din hija l-Wegħda Definittiva li għamlu dawn l-aħwa tagħna fl-Ordni Sekulari għall-ħajjithom kollha:

IL-WEGĦDA DEFINITTIVA            

Jiena   ………….
imqanqla mill-grazzja tal-Ispirtu s-Santu,
bi tweġiba għas-sejħa ta’ Alla, inwiegħed minn qalbi
lis-Superjuri tal-Ordni tal-Karmelu Tereżjan, u lilkom ħuti,
li nfittex li ningħata għall-perfezzjoni evanġelika
fl-ispirtu tal-kunsilli evanġeliċi tal-kastità,
faqar u ubbidjenza, u tal-Beatitudnijiet,
kif jitolbu l-Kostituzzjonijiet tal-Ordni Sekulari tal-Karmelitani Tereżjani
għal ħajti kollha.
Inħalli bħala bint din il-Wegħda tiegħi
f’idejn il-Verġni Marija, Omm u Sultana tal-Karmelu.

Ammen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

KONFERENZA Ottubru 2017 minn Patri Manwel Schembri ocd

Cima_da_Conegliano,_God_the_Father

OSKT Konferenza 20 ta’ Ottubru 2017
minn Patri Manwel Schembri ocd

‘Il-ġnuskollha li għamiltjiġujinxteħtuquddiemeKu jsebbħuismeK.’ Salm 85

It-tematal-lumhija: Alla l-Missier – minhu?

Kulħadd għandu idea ta’ min hu missier. Ngħidu missier kwiet; missier iebes; missier patrijarkali b’figura ta’ awtorità. Inħossu mbagħad nostalġija jekk missierna għadda għall-ħajja eterna u nħossu l-weġgħa tal-firda. Aħna nirtu ħafna mill-ġenituri tagħna u nibnu ħafna fuq il-ġenerika.

Ġesù jgħid: ‘Issejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet.’ [Mt23,9]

Noqgħodu attenti biex ma nibnux l-idea ta’ missier unikament fuq il-missier tagħna tad-dinja. Għandna nħarsu l-ewwel u qabel kollox lejn Missierna fis-smewwiet biex il-paternità ta’ Alla tkun ġo fina u nuruha fir-relazzjoni tagħna mal-bnedmin. Inkunu missier u omm f’salt. Il-Missier fit-Testment il-Qadim hu dak li jipprovdi l-ħajja –               il-Ħallieq.

Għandna nirrispettaw il-ħajja fl-istadji kollha tagħha għax il-ħajja hija ta’ Alla l-Missier. Alla jgħallimna inħobbu l-ħajja u nistqarru li hu l-Ħallieq ta’ ħajjitna. Jinqeda bil-ġenituri imma hu Alla li jipprovdi. Ħalaqna għall-eternità. Tana ruħ biex tgħaqqadna miegħU. Hu Alla l-Missier li jagħti r-ruħ propju mat-tnissil. Ma nistgħu qatt niddisprezzaw il-ġisem għax ġisimna hu Tempju tal-Ispirtu s-Santu.

Kull nifs li nieħdu, sal-aħħar nifs hu tezor li tahulna Alla. Il-Konċiljuta’ Niċea jgħid li Alla hu Missier. Is-sustanza ta’ Alla Missier hija d-divinità. Alla hu dak li jżommna b’saħħitna għax hu s-Sid tal-ħajja. Il-Konċilju ta’ Kostantinopli jgħid ‘Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel, mhux magħmul, natura waħda                mal-Missier; u bih sar kollox.’ Ma tistax tifred l-Iben mill-Missier.

Fuq kollox, Alla daħal f’patt ma’ Iżrael – il-poplu tiegħU. Il-Patt li bih tana l-Għaxar Kmandamenti. Aħna wlied Alla l-Missier. Hu Missier ħanin li jipprovdi. Gesù jgħid: ‘Jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?’[Mt 7,11]

Ġesù jsejjaħ lil Alla ‘Abbà’ u tana t-talba tal-Missierna. Hi talba li turina kif għandna nibnu relazzjoni ma’ Alla. Santa Tereża tikkummenta fil-fond dwar it-talba tal-Missierna għax hija talba li turi l-ħajja ta’ bint t’Alla.

Fil-Kredu nistqarru: ‘Jiena nemmen f’Alla wieħed, il-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx.’

Alla hu l-Missier li jmexxina u li jieħu ħsiebna. Alla hu l-Ħallieq tal-Anġli u tal-Ġenna. Ħallieq ta’ dak li jidher u dak li ma jidhirx – tas-Sema li ma tidhirx u tal-art, l-Alfa u l-Omega ta’ ħajtitna. Ammen.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB OCD – EDITH STEIN

agħfas fuq l-istampa

EDITH STEIN

“O Mulej, għinni nikseb dak kollu li jwassalni għandek.” Santa Tereża Benedetta tas-Salib

Posted in Santa Tereża Benedetta tas-Salib - Edith Stein | 1 Comment

MISSIERNA SAN ĠWANN TAS-SALIB – Dokumentarju

(agħfas fuq l-istampa)

San Gwann tas-Salib

.
San Ġwann iridna nbattlu qalbna għal kollox u minn kollox biex inkunu nistgħu nimtlew b’Alla li waħdu jista’ jfawwar bil-grazzji tiegħu lill-qalb li jsib imħejjija. Il-vojt tax-xejn irid jilqa’ fih il-Kollox li huwa Alla.  San Ġwann jagħtina dan il-programm bħala għajnuna fit-talb u l-ħidma tagħna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment