It-Tema tal-Konferenza tal-15 ta’ Settembru 2017 mill-Pirjol Patri Mario Borg ocd

NIKODEMU

Nikodemu, Fariżew u membru mlaħħaq tas-Sanħedrin, jissemma’ fi tlett postijiet fil-Vanġelu ta’ San Ġwann.

Fl-ewwel żjara tiegħu bil-lejl lil Ġesù Nikodemu mar biex jiddiskuti ma’ Ġesù t-tagħlim tiegħu (Ġw 3, 1-21).

It-tieni darba li nsibuh imsemmi, Nikodemu kien qed ifakkar lill-kollegi tiegħu li l-liġi tas-Sanħedrin titlob li wieħed jiġi nismuh qabel ma jiġi ġġudikat (Ġw 7, 50-51).

Fl-aħħar Nikodemu jidher wara l-Kruċifissjoni ta’ Ġesù. Nikodemu għen lil Ġużeppi ta’ Arimatea biex jipprepara l-ġisem ta’ Ġesù għad-difna. Hu pprovda l-balzmu neċessarju (Ġw 19, 39-42).

Ġwanni semma’ lil  Nikodemu l-ewwel darba wara li Ġesù keċċa l-bejjiegħa mit-Tempju u jgħaqqadha mas-sinjali li Ġesù għamel waqt il-festa tal-Għid: “Rabbi, aħna nafu li int mgħallem ġej min għand Alla, għax ħadd ma jista’ jagħmel dawn il-mirakli li int tagħmel, jekk ma jkunx Alla miegħu.” Ġesù wera ruħu sorpriż li mgħallem ta’ Israel ma fehemx il-kunċett li terġa’ titwieled spiritwalment. Nikodemu kien bniedem intelliġenti u għaref imma timidu u jibża’ għal postu fis-Sanħedrin.

F’Kap 7 Nikodemu ta parir lill-qassisin il-kbar u l-fariżej biex jisimgħu l-ewwel u jinvestigaw qabel ma jiġġudikaw lil Ġesù. Hu kellu ċerta influwenza fis-Sanħedrin.

Finalment, meta Ġesù miet Nikodemu ġieb taħlita ta’ mirra u sabbara, madwar 33 kg biex biha jidilku l-ġisem ta’ Ġesù. Ammont tant  kbir juri li Nikodemu kien sinjur u li kien jirrispetta ħafna lil Ġesù, għalkemm ma kellux kuraġġ jiddikjara t-twemmin tiegħu apertament. Jixbaħ lill-insara tallum li mhumiex imħeġġa biżżejjed biex juru apertament it-twemmin tagħhom. Ħeġġiġna biex inkunu nies ta’ fidi, ta’ eżempju w nagħtu xhieda tat-twemmin tagħna.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

mariam-ocd

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY
Il-Ġilju tal-Palestina

Il-Patrijarka Beltritti ta’ Ġerusalemm fl-ittra pastorali biex iħabbar il-beatifikazzjoni ta’ Marija ta’ Ġesù Msallab kiteb dal-kliem:
“Fil-ħajja tal-qaddisin wieħed rari jsib tant grazzji miġburin flimkien f’persuna waħda bħalma huma fi Swor Marija ta’ Ġesù Msallab. Umanament kienet illiterata…..imma ġiet magħżula minn Alla biex turi l-għerf u l-qawwa tiegħu….. Bħala reliġjuża, il-ħajja ta’ Swor Marija kienet splużjoni ta’ ġrajjiet u grazzji straordinarji.”

Mariam Baouardy twieldet fil-5 ta’ Jannar 1846 minn Giries (Ġorġ) Baouardy u Mariam Chalyn f’Abellin qrib Nazaret u ġiet mgħammda u rċeviet s-sagrament tal-konfermazzjoni skont ir-rit grieg-melkita fil-knisja ta’ Abellin fil-15 ta’ Jannar.

Picture6

Ommha u missierha li kienu nsara jgħixu qalb Arab, Drusi u Musulmani sofrew ħafna persekuzzjoni w inġustizzji. Huma ġew misruqa minn dak kollu li kellhom, imkeċċija minn darhom u mixħutin il-ħabs. It-tnax il-wild li kellhom mietulhom fi ċkunithom wieħed wara l-ieħor. Wara li għaddew minn dan kollu, marru pellegrinaġġ bil-mixi u ħafjin lejn is-Santwarju tan-Natività f’Betlem 170 kilometru ilbogħod biex jitolbu l-Madonna biex tagħtihom tifla.

church-of-the-nativity

Il-Madonna semgħet it-talb tagħhom u kellhom lil Mariam. Sentejn wara twildilhom tifel li semmewh Pawlu. Imma l-familja ma damitx wisq ma tkissret minħabba l-mewt bikrija tal-ġenituri ftit ġranet minn xulxin b’marda mhux magħrufa.. Mariam li lanqas kien għad għandha 3 snin u ħuha Pawlu ġew mifruda minn xulxin. Zija minn naha tal-missier qalet li waqt li kien qed imut, missier Mariam ħares lejn kwadru ta’ San Ġużepp u qal: “Qaddis kbir kun int missier għal binti, il-Madonna hi ommha!

Zija ta’ ommha, li kienet tgħix Tarshish ħadet lil Pawlu magħha biex trabbih hi u lil Mariam addottaha ziju minn naha tal-missier. Mariam u Pawlu qatt ma raw aktar lil xulxin. Mariam kienet miżmumha tajjeb fid-dar taz-ziju f’Abellin.

Meta Mariam kellha 5 snin, iz-ziju taha gaġġa mimlija għasafar. Din kienet iżżommha fil-ġnien mimli siġar tal-frott taz-ziju.

Ġurnata waħda ddeċidiet li tagħti banju lill-għasafar. Daħħlithom bil-gaġġa fl-ilma u dawn għerqu kollha.

Il-mewta tagħhom qasmitilha qalbha. Iddeċidiet li tidfinhom. Dak il-ħin semgħet vuċi ġo fiha tgħidilha:
“Hekk jgħaddi kollox. Jekk tagħtini qalbek, nibqa’ miegħek dejjem.”
Aktar tard ħolmot li merkant ġie d-dar taz-ziju u ġieblu ħuta kbira ivvalenata. L-għada filgħodu, raġel verament ġieb ħuta kbira liz-ziju bħal dik li rat fil-ħolma. Mariam insistiet maz-ziju biex ma jiklux il-ħuta. Meta z-zija fetħet ħalq il-ħuta, sabet li din kienet belgħet serp velenuż.

Darb’oħra serp daħal fil-kamra tagħha. Mariam refagħtu. Dak il-ħin daħlet is-seftura u din meta ratha bis-serp f’idejha bdiet twerżaq.
Mariam telqet is-serp minn idejha u dan ħarab.

Tul ħajjitha Mariam spiss kellha viżjonijiet ta’ sriep.
Mariam kellha devozzjoni kbira lejn il-Madonna u kienet issum kull nhar ta’ Sibt sa minn mindu kellha 5 snin. Fir-rebbiegħa kienet taqta’ l-fjuri u tqiegħedhom quddiem ix-xbiha tal-Madonna. Darba sabet li l-fjuri fil-vażun kienu nibtu. Hi qalet lil zijuha u dan qal lil kappillan. Dan ċanfarha biex jumiljaha. Hi niżlet għarkobbtejha titolbu maħfra ta’ dnubietha.

Għalkemm dawk iż-żminijiet it-tfal kienu jagħmlu l-Ewwel Tqarbina ta’ tnax-il sena però Mariam għamlet l-Ewwel Tqarbina ta’ seba’ snin.

220px-Prima_comunione_modificato-1

Meta kellha 12-il sena żijuha, li kien adottaha, ħadha mal-familja tiegħu lejn Lixandra, l-Eġittu.

a

Wieħed minn qrabatha mill-Kajr, li kien sinjur ħafna ried jiżżewwiġha, imma hi ma rieditx għaliex kienet wegħdet ‘l Alla li tibqa’ verġni. Zijuha u l-familjari ħaqruha u nsultawha, iżda aktar ma kienet tirċievi nsulti u tgħajjir aktar kienet tkun ferħana, għax indunat li qegħda tbati għall-imħabba t’Alla. F’din il-ħajja ħarxa damet tlett xhur u zijuha ma wera l-ebda sinjal li se jnaqqas il-ħruxija tiegħu. Għalhekk kitbet ittra lil ħuha Pawlu u bagħtitha ma wieħed li qabel kien seftur ma’ zijuha biex iwassalielha bil-moħbi Nażaret. Dan stidienha f’daru biex tiekol ma’ martu u ommu. Meta kienu fuq il-mejda, riedha tiċħad il-fidi u ssir musulmana. Meta ma ċedietx ħanxrilha l-gerżuma.

Billi ħasibha mejta, mgħejjun minn ommu u martu, geżwirha fil-velu kbir tagħha u xeħtuha fi triq dejqa imwarrba. Dan ġara fil-lejl bejn is-7 u t-8 ta’ Settembru. Mariam kellha biss 12-il sena. Hi kienet mietet tassew. Meta aktar ‘il quddiem marret Marsilja stqarret : “jien sibt ruħi l-ġenna”. Meta fetħet għajnejha, sabet lilha nfisa fi grotta u kien hemm “infermiera liebsa l-ikħal” iddur biha.

cave

Damet hemm erba’ ġimgħat. Il-Verġni mbierka wrietha l-programm ta’ ħajjitha.

Meta fieqet daħlet seftura ma familji nsara f’Lixandra, Ġaffa u Ġerusalemm.

Fl-1860 għamlet il-vot tal-verġinità fuq il-Qabar ta’ Kristu.

edicule-room2-burial-bench-head-at-vase-c-hlp

Fl-1863 , tlett snin wara daħlet seftura mal-familja Naggiar f’Marsilja.
U hemm iltaqgħet ma’ figura misterjuża oħra : San Ġużepp.

Fl-1865, sentejn wara daħlet postulanta mas-sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni (ta’ St Joseph) iżda ma rieduhiex tkompli l-ħajja reliġjuża f’dak il-kunvent mogħti tant għat-tagħlim.

Picture2

F’Awwissu tal-1866, waqt li kienet fil-kappella tfaċċatilha l-pjaga tal-qalb.
Is-sena ta’ wara fis-27 ta’ Marzu 1867 dehru l-pjagi l-oħra f’Marsilja. Fil-15 ta’ Ġunju marret fil-Karmelu Tereżjan ta’ Pau fi Franza u fis-27 ta’ Lulju ħadet il-libsa ta’ soru Karmelitana Tereżjana fost is-sorijiet koristi.

 

Ippruvat tibda l-Karmelu fl-India, u meta ma rnexxilhiex reġgħet lura Pau u baqgħet hemm sa Awwissu tal-1875.

F’Settembru tal-1875 bdiet il-fundazzjoni tal-Karmelu Tereżjan f’Betlehem

Fl-14 ta’ April ħraxilha l-uġigħ tal-pjagi ma ġisimha kollu, iżda tnax-il ġurnata wara fis-26 ta’ April il-pjagi jgħibu għal kollox. Kien proprju fiż-żmien ta’ taħbit u kuntrarjetajiet li Alla fawwarha bi grazzji straordinarji.

U x’tip ta’ grazzji! Estasijiet kbar, levitazzjonijiet, pjagi, trasverberazzjoni tal-qalb, dehriet ta’ kull xorta mis-sema, profeziji, għarfien tal-qlub, bilokuzzjonijiet (fil-gżira ta’ Ċipru lil Swor Ġużeppina), id-dom tal-kelma, possessjoni anġelika. Dawn il-grazzji kabbru fiha l-imħabba lejn Alla, imma qatt ma fittxithom għalihom infushom. Fis-sempliċità tagħha kienet taħseb li l-estasijiet kienu ‘ngħas’ u l-pjagi dbabar tal-lebbra.

Picture3

F’Mejju tal-1878 marret Nażaret bil-ħsieb li tibda fundazzjoni ġdida hemmhekk.

Mietet fis-26 ta’ Awwissu fil-5.10 a.m. fil-monasteru ta’ Betlehem.

Picture5

Ġiet beatifikata f’Ruma mill-Papa Gwanni Pawlu II illum San Ġwanni Pawlu II fit-13 ta’ Novembru 1983,
U dikjarata qaddisa fis-17 ta’ Mejju 2015 mill-Papa preżenti.

Niċċelebraw il-festa tagħha fil-25 ta’ Awwissu.

Dawn huma siltiet mill-kliem li kienet tgħid waqt l-estasijiet li kien ikollha:
“Jeħtieġ noqgħodu attenti għall-ħwejjeġ żgħar. Kollox huwa kbir f’għajnejn il-Mulej…. Nagħtuh kollox”.
“Għandi l-imħabba – Qiegħda fl-Imħabba”
“Inħossni naqbad u nikkonsma bl-Imħabba”
“L-Imħabba mhijiex maħbuba”
“Nixtieq ikolli qalb ikbar mill-art u l-baħar biex inħobbok, Alla tiegħi!”

The shrine of St Mariam Baouardy at Ibellin
Il-post fejn tingħatalha qima fl-Ibellin

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferenza 18 ta’ Awwissu 2017

All Carmelite Saints

Konferenza 18 ta’ Awwissu 2017
Mid-Delegat Provinċjali  Patri Manwel Schembri ocd

Illum qed infakkru tliet Beati Ġwann-Battista, Mikiel-Lwiġi, u Ġakbu, reliġjużi Karmelitani Tereżjani, li ġew mixħuta l-ħabs, mitfugħa ma’ xulxin bħall-annimali, fuq xini tal-ilsiera fil-Port ta’ Rochefort, jistennew għalxejn li jiġu deportati fil-jasar waqt il-Rivoluzzjoni Franċiża. Mietu martri. Taw ħajjithom  għal Ġesù għax ċaħdu li jieħdu l-ġurament tal-Kostituzzjoni Ċivili għall-Kleru imposta mill-Assemblea tar-Rivoluzzjoni.

Il-Martirju għandu post minn ta’ quddiem fil-Karmelu. Il-Fundatriċi tagħna, is-Santa Madre,  ma mietetx martri però sa minn ċkunitha kellha x-xewqa li tmur fl-art tal-Mori biex jaqtgħulha rasha u b’hekk tmut martri għal Alla. Kellha biss seba’ snin meta ħarbet mid-dar ma’ ħuha Rodrigo għal dan l-għan u ma rnexxilhiex għaliex sabhom zijuhom u ħadhom lura d-dar.

Il-Martirju huwa l-aqwa espressjoni tal-Vanġelu. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù ġġiegħelna nifhmu li s-sagrifiċċju hu wieħed mill-armi invinċibbli biex wieħed jista’ jidher quddiem Ġesù f’talba u ħtieġa. Fil-Manuskritt B Santa Tereża tal-Bambin Ġesùtgħidilna li tixtieq kull martiju biex tbati għal Ġesù…. però riedet tgħix ukoll biex ixxerred l-imħabba lejn Ġesù mad-dinja kollha. Fl-aħħar ta’ ħajjitha, Santa Tereża batiet mhux biss mit-tuberkulożi imma wkoll moralment meta s-sorijiet tal-monasteru ma fehmuhiex – meta ma ġietx apprezzata. Santa Tereża qalet ‘Jien irrid nidher quddiem il-Mulej b’idejja vojta.’ Ma riedet iżżomm xejn għaliha – għax il-glorja tagħha kien biss Ġesù.

Għandna noffru lil Ġesùt-tbatijiet li aħna nġorru. Meta nagħmlu sagrifiċċju m’għandniex inkejlu. Ġesù hu l-Ħaruf t’Alla – hu Sagrifiċċju! Anki aħna rridu nkunu l-melħ tal-art. Ngħixu l-imħabba kollha ħniena t’Alla lejna u aħna mbagħad nuru mħabba kollha ħniena lejn l-oħrajn.

Il-Madonna hi s-Sultana tal-Martri!! X’ma ġarrbitx Ommna Marija meta rat lil Binha mssallab fuq is-Salib!

Irridu ngħixu l-martirju fil-qies u l-ambitu tagħna fil-familja. Nagħtu ħajjitna għal ħaddieħor: nisimgħu lill-oħrajn; nieħdu paċenzja; inkunu kuraġġuzi f’sitwazzjonijiet meta kollox jiġi kontra; ma naqtgħux qalbna. Dan hu l-martirju fil-ħajja ta’ kuljum.

“Ħobbu l-għedewwa tagħkom u itolbu għalihom,’ jgħidilna Ġesù. Din hi ħaġa iebsa, però b’hekk nuru mħabbitna!

Edith Stein, il-Patruna tal-Ewropa, Karmelitana Tereżjana mietet martri. Tgħid ‘Ħa mmur noffri ħajti għall-poplu tiegħi.’ Mietet f’Auschwitz fil-kamra tal-gass fid-9 ta’ Awwissu 1942.

Beata Marija Sagrario ta’ San Alwiġi Gonzaga kienet l-ewwel spizjara mara fi Spanja. Daħlet soru Karmelitana Tereżjana li mietet martri għax ma caħdietx il-fidi Nisranija fil-15 ta’ Awwissu 1936.

Il-Martri ta’ Compiègne – ħdax-ilSoru Karmelitana Terezjana li nqatlubil-giljottina minħabba li ma ċaħdux il-fidi Nisranija fl-24 ta’ Ġunju 1794.

Il-Beati Dionisju u Redent ġew ittorturati u mbagħad ħanxrulhom rashom b’daqqa ta’ xabla  minħabba l-istqarrija tal-fidi tagħhom. Huma rebħu l-palma tal-martirju fil-belt ta’ Achen fid-29 ta’ Novembru 1638.

FIl-qalb Terezjana hemm l-imħabba għall-martirju sabiex ma’ Ġesù u bħalu mmutu u  miegħu inqumu għall-ħajja ta’ dejjem.

Il-Karmelu hu mżejjen b’ħafna Qaddisin Martri oħra. Kollha taw xiehda tal-Vanġelu. Ejjew noffru lilna nfusna lil Alla biex ngħixu l-wegħdiet tagħna ta’ faqar, ubbidjenza u kastità. Missierna San Ġwann tas-Salib isejjaħ il-martirju: ‘Ċaħda tiegħek innifsek fil-ħajja ta’ kuljum.’ Mela niftakru fil-kliem ‘Erfa’ Salibek’ u nagħtu mħabbitna kollha lil Alla permezz tas-sagrifiċċji li l-ħajja tagħna toffrilna.

Delegat Provinċjali  Patri Manwel Schembri ocd

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LIL MARIJA OMM ALLA u ommna

7b0b0c53df93bb9c4b22e6cd9bdb4514-1

LIL MARIJA OMM ALLA
u ommna

O Marija, omm tagħna, aħna nsellmulek,
minn qalbna lkoll aħna ngħidu w intennulek:
Isbaħ u aqwa minnek żgur Alla ma għamilx
Inti l-kewkba illi mis-sema ma tinżilx.

Inti safja sa minn qabel il-tnissil tiegħek,
Imbierka Int u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.
Agħllem lilna ngħixu ħajja ta’ talb u mħabba
biex qalbna bil-ħtija żgur li qatt ma tittabba.

Aħna nqimuk Marija taħt ħafna unuri:
Il-Kunċizzjoni, il-Vitorja u d-Duluri,
kif ukoll l-Assunta u Marija Reġina.
Hu x’inhu t-titlu dejjem tidħol għalina.

Imma fuq kollox imsellmu lilek Omm Alla,
mal-iva tiegħek il-Verb – Hu is-sema ħalla.
La inti emmint kull ma bgħat jgħidlek il-Mulej,
Ġesù tnissel fik u sar għalina l-Feddej.

Minn fuq is-salib tana lilek bħala Ommna
u b’għożża kbira inti żgur li bqajt iżżommna.
Omm tal-grazzja int it-tama tagħna l-bnedmin,
Inti tisma’ t-talb ta’ uliedek għalkemm midinbin.

Issa minn qalbna dil-wegħda aħna nagħmlulek,
bl-akbar qima u mħabba lkoll insellmulek
bit-titlu ħelu ta’ Omm il-Feddej – Omm Alla,
biex ma jħalliniex nintilfu s-sema ħalla.

Bil-kuruna tar-Rużarju dejjem f’idejna
nikkontemplaw kobor imħabbet Alla lejna
w imlibbsa bil-labtu ta’ Omm il-Karmelu
nitħeġġu biex naħdmu għal Alla bl-akbar żelu.

Mary Rose Said OCDS

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB OCD – EDITH STEIN

agħfas fuq l-istampa

EDITH STEIN

“O Mulej, għinni nikseb dak kollu li jwassalni għandek.” Santa Tereża Benedetta tas-Salib

Posted in Santa Tereża Benedetta tas-Salib - Edith Stein | 1 Comment

MISSIERNA SAN ĠWANN TAS-SALIB – Dokumentarju

(agħfas fuq l-istampa)

San Gwann tas-Salib

.
San Ġwann iridna nbattlu qalbna għal kollox u minn kollox biex inkunu nistgħu nimtlew b’Alla li waħdu jista’ jfawwar bil-grazzji tiegħu lill-qalb li jsib imħejjija. Il-vojt tax-xejn irid jilqa’ fih il-Kollox li huwa Alla.  San Ġwann jagħtina dan il-programm bħala għajnuna fit-talb u l-ħidma tagħna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù – Dokumentarju

Sta Tereża tal-Bambin Ġesu' - 'The Little Flower' Dokumentarju

.Jekk irridu nimxu fit-Triq iż-Żgħira li twassal għall-qdusija, li tippreżentalna Santa Tereża, irridu ngħixu ħajja moħbija, umli u qawwija fil-grazzja.

L-imħabba t’Alla hi bħal ħmira li tgħolli kollox. 

Posted in Santa Tereża tal-Bambin Ġesu' | Leave a comment