KONFERENZA Ottubru 2017 minn Patri Manwel Schembri ocd

Cima_da_Conegliano,_God_the_Father

OSKT Konferenza 20 ta’ Ottubru 2017
minn Patri Manwel Schembri ocd

‘Il-ġnuskollha li għamiltjiġujinxteħtuquddiemeKu jsebbħuismeK.’ Salm 85

It-tematal-lumhija: Alla l-Missier – minhu?

Kulħadd għandu idea ta’ min hu missier. Ngħidu missier kwiet; missier iebes; missier patrijarkali b’figura ta’ awtorità. Inħossu mbagħad nostalġija jekk missierna għadda għall-ħajja eterna u nħossu l-weġgħa tal-firda. Aħna nirtu ħafna mill-ġenituri tagħna u nibnu ħafna fuq il-ġenerika.

Ġesù jgħid: ‘Issejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet.’ [Mt23,9]

Noqgħodu attenti biex ma nibnux l-idea ta’ missier unikament fuq il-missier tagħna tad-dinja. Għandna nħarsu l-ewwel u qabel kollox lejn Missierna fis-smewwiet biex il-paternità ta’ Alla tkun ġo fina u nuruha fir-relazzjoni tagħna mal-bnedmin. Inkunu missier u omm f’salt. Il-Missier fit-Testment il-Qadim hu dak li jipprovdi l-ħajja –               il-Ħallieq.

Għandna nirrispettaw il-ħajja fl-istadji kollha tagħha għax il-ħajja hija ta’ Alla l-Missier. Alla jgħallimna inħobbu l-ħajja u nistqarru li hu l-Ħallieq ta’ ħajjitna. Jinqeda bil-ġenituri imma hu Alla li jipprovdi. Ħalaqna għall-eternità. Tana ruħ biex tgħaqqadna miegħU. Hu Alla l-Missier li jagħti r-ruħ propju mat-tnissil. Ma nistgħu qatt niddisprezzaw il-ġisem għax ġisimna hu Tempju tal-Ispirtu s-Santu.

Kull nifs li nieħdu, sal-aħħar nifs hu tezor li tahulna Alla. Il-Konċiljuta’ Niċea jgħid li Alla hu Missier. Is-sustanza ta’ Alla Missier hija d-divinità. Alla hu dak li jżommna b’saħħitna għax hu s-Sid tal-ħajja. Il-Konċilju ta’ Kostantinopli jgħid ‘Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel, mhux magħmul, natura waħda                mal-Missier; u bih sar kollox.’ Ma tistax tifred l-Iben mill-Missier.

Fuq kollox, Alla daħal f’patt ma’ Iżrael – il-poplu tiegħU. Il-Patt li bih tana l-Għaxar Kmandamenti. Aħna wlied Alla l-Missier. Hu Missier ħanin li jipprovdi. Gesù jgħid: ‘Jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?’[Mt 7,11]

Ġesù jsejjaħ lil Alla ‘Abbà’ u tana t-talba tal-Missierna. Hi talba li turina kif għandna nibnu relazzjoni ma’ Alla. Santa Tereża tikkummenta fil-fond dwar it-talba tal-Missierna għax hija talba li turi l-ħajja ta’ bint t’Alla.

Fil-Kredu nistqarru: ‘Jiena nemmen f’Alla wieħed, il-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx.’

Alla hu l-Missier li jmexxina u li jieħu ħsiebna. Alla hu l-Ħallieq tal-Anġli u tal-Ġenna. Ħallieq ta’ dak li jidher u dak li ma jidhirx – tas-Sema li ma tidhirx u tal-art, l-Alfa u l-Omega ta’ ħajtitna. Ammen.

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB OCD – EDITH STEIN

agħfas fuq l-istampa

EDITH STEIN

“O Mulej, għinni nikseb dak kollu li jwassalni għandek.” Santa Tereża Benedetta tas-Salib

Posted in Santa Tereża Benedetta tas-Salib - Edith Stein | 1 Comment

MISSIERNA SAN ĠWANN TAS-SALIB – Dokumentarju

(agħfas fuq l-istampa)

San Gwann tas-Salib

.
San Ġwann iridna nbattlu qalbna għal kollox u minn kollox biex inkunu nistgħu nimtlew b’Alla li waħdu jista’ jfawwar bil-grazzji tiegħu lill-qalb li jsib imħejjija. Il-vojt tax-xejn irid jilqa’ fih il-Kollox li huwa Alla.  San Ġwann jagħtina dan il-programm bħala għajnuna fit-talb u l-ħidma tagħna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù – Dokumentarju

Sta Tereża tal-Bambin Ġesu' - 'The Little Flower' Dokumentarju

.Jekk irridu nimxu fit-Triq iż-Żgħira li twassal għall-qdusija, li tippreżentalna Santa Tereża, irridu ngħixu ħajja moħbija, umli u qawwija fil-grazzja.

L-imħabba t’Alla hi bħal ħmira li tgħolli kollox. 

Posted in Santa Tereża tal-Bambin Ġesu' | Leave a comment

SANTA TEREŻA TA’ AVILA

Sta Tereża ta' Avila (l-ewwel parti)

Biex issegwi t-tieni parti tad-Dokumentarju – agħfas hawn Biex issegwi t-tielet parti tad-Dokumentarju – agħfas hawn Biex issegwi r-raba’ parti tad-Dokumentarju – agħfas hawn Biex issegwi l-ħames parti tad-Dokumentarju – agħfas hawn

Santa Tereża ta’ Ġesù tħabtet u batiet biex iġġedded l-ispirtu ġenwin karmelitan skont ir-Regola ta’ Ħajja ta’ Sant’Albert, hekk li sa mewtha fl-1582 rat jinfetħu xejn inqas minn 17-il monasteru tas-sorijiet tagħha. U Alla ried illi f’laqgħa tassew providenzjali mal-patri żagħżugħ karmelitan, Juan de Yepes, hija tirbaħ għall-kawża tagħha lil dan il-qaddis, hekk li bis-saħħa tiegħu bl-isem ġdid ta’ Ġwann tas-Salib setgħet torganizza r-Riforma tagħha fost il-patrijiet ukoll u sa mewtha tara jinfetħu 15-il kunvent tal-Patrijiet tagħha, li bdew jissejħu Karmelitani Skalzi.

Posted in Santa Tereża ta' Avila | Leave a comment

INTIMITÀ DIVINA (L-ERBGĦA VOLUMI)

INTIMITÀ DIVINA vol. 1 : Mill-Ewwel Ħadd tal-Avvent sat-Tmien Ħadd Matul is-Sena

INTIMITÀ DIVINA vol. 2 : Mill-Erbgħa ta’ Rmied sa Għid il-Ħamsin

INTIMITÀ DIVINA vol. 3 : Mid-Disa’ Ħadd sal-Wieħed u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena

INTIMITÀ DIVINA vol. 4 : Mit-Tnejn u Għoxrin Ħadd sal-Erbgħa u Tletin Ħadd Matul is-Sena

Posted in Intimita' Divina (Vols 1 - 4) | Leave a comment

IL-KASTELL ĠEWWIENI

IL-KASTELL ĠEWWIENIta’ Tereża ta’ Ġesù
(agħfas fuq l-istampa)

Dan it-trattat bl-isem ta’ KASTELL ĠEWWIENI kitbitu Tereża ta’ Ġesù, soru ta’ Sidtna Marija tal-Karmnu, għas-Sorijiet Karmelitani Skalzi, uliedha spiritwali u ħutha fil-ħajja reliġjuża. (ikklikkja hawn biex taqra iżjed )

Posted in Santa Tereża ta' Avila | 2 Comments