L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù – L-Arċisqof 

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna, fis-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu

Fit-talba ta’ din il-festa għażiża, illum tlabna hekk bħala Maltin u Għawdxin: ‘Inti għoġbok, Mulej, li l-Appostlu Missierna San Pawl jara l-għarqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi, agħmel li nibqgħu dejjem irroddu ħajr għat-tħabrik u l-imħabba li hu wera magħna’.

Fir-riflessjonijiet tiegħi ta’ din is-sena nixtieq nieqfu ftit fuq il-frażi ‘l-imħabba li Pawlu wera magħna’ għax għan kbir ta’ din il-festa tant għażiża għalina hi propju li rroddu ħajr lil Alla tal-imħabba li wera magħna Pawlu ta’ Tarsu. Xi mħabba hi din? Ejjew naraw ħabsi mterter bil-bard għax l-Atti tal-Appostli li għadna kemm smajna, jgħidu: “Kienet qed tagħmel ix-xita u kien il-bard” (Atti 28:2). Ovvjament Pawlu jinnota l-laqgħa ta’ dan il-poplu li quddiem 276 nawfragu jagħmlu ħuġġieġa.

Aħna kburin bil-kliem li San Luqa jikteb li l-inħawi ta’ dawn il-gżejjer kienu mberkin b’nies ta’ qalbhom tajba li laqgħuhom “bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:1). Dan hu mod konkret li għandek kważi 300 ruħ li għadhom ġejjin minn nawfraġju kbir u tagħmlilhom ħuġġieġa. Imma nnutaw lil Pawlu, xi ħaġa li nnota ovvjament ukoll il-kbir San Ġwanni Krisostmu: ifittex il-ħatab u z-zkuk biex jitma’ din il-ħuġġieġa. Hu parti minn dawk li qed jieħdu ħsieb ħaddieħor. Fl-iskola ta’ Ġesù dan l-appostlu tgħallem li min irid ikun l-ewwel, irid ikun qaddej ta’ kulħadd.

Mitt sena ilu, propjament fl-1921, il-poeta nazzjonali kiteb sunett Petrarkjan. Irrid nammetti li mill-ħafna poeżiji li Dun Karm kiteb kull sena lil Pawlu fl-10 ta’ Frar, għandu xi 17-il waħda, dan hu wieħed mill-favoriti tiegħi:

Nistħajjel, meta ġejt fix-xtajta tagħna
mixħut mil-qilla ta’ taqliba kbira
u fhimt il-ħniena li ried jagħmel magħna
dak li tal-ġrajja jaħdem it-tiswira.

U rajt b’għajnek il-ħila, it-tjieba,
il-għana ta’ qalb li kellha n-nies ta’ din il-gżira
u l-fehma tal-azzar li jekk tistgħana
bil-ħaqq u s-sewwa qatt ma terġa’ fqira.

Int, missierna Pawlu sraqt minn qalbek
l-isbaħ xrara tan-nar l-aktar qawwija
u laqqamt biha qlub missirijietna
u ħadet it-tilqima kif ridt f’talbek.

Tħalltet ma demmna u mija wara mija
rebħet is-snin u għadha nar bejnietna.

Mitt sena ilu kienet is-sena li l-poplu beda jiggverna lilu nnifsu fl-affarijiet interni, u li kellna l-Kostituzzjoni tal-1921. Bħal-lum 100 sena l-Maltin kienu qed jitħabtu u jinnegozjaw bejniethom stess biex l-ewwel liġi li jgħaddu tkun dik li tiddikjara li r-reliġjon ta’ Malta jkun il-Kattoliċiżmu għax l-Ingliżi ma riduhiex fil-Kostituzzjoni. B’dan il-kuntest Pawlu ma jitkellimx fuq il-bandiera bajda u ħamra, jitkellem fuq xrara mill-qalb ta’ Pawlu li tlaqqmet fil-qalb tagħna. Hu sejħilha “nar li għadu jħeġġeġ bejnietna”.

Id-domanda li nixtieq nagħmel lil kull wieħed u waħda minna hi x-xrara li Dun Karm jimmaġina ħierġa mill-qalb ta’ Pawlu biex titlaqqam fil-qalb tagħna, għadha nar ta’ mħabba bejnietna?

Meta jikteb it-Tieni Ittra tiegħu lill-Korintin, Pawlu jitkellem dwar l-imħabba li hemm fil-qalb tiegħu. Isejħilha l-imħabba ta’ Kristu li  ġġegħelna naħsbu dan: li Ġesù Kristu miet għal kulħadd u miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom imma għal dak li miet u rxoxta għalihom.

It-tradizzjonijiet, il-kultura tagħna, il-letteratura u l-arti tagħna li huma mlaqqmin fil-Kristjaneżmu, għadhom espressjoni tal-imħabba ta’ bejnietna?

Hu jitkellem dwar qadi, ministeru, servizz, li hu jsejjaħlu s-servizz tal-ħbiberija. Minn fejn ġej dan is-servizz ta’ ħbiberija li jħoss fil-qalb tiegħu l-Appostlu Missierna? Ġej mil-laqgħa tiegħu ma’ Ġesù. “Meta wieħed jingħaqad ma’ Kristu,” jgħid, “isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu permezz ta’ Kristu u tana l-ministeru ta’ din il-ħbiberija tal-bnedmin ma’ Alla”.

Hu jinsisti fuq dan il-misteru kbir li hu wkoll ministeru ta’ ħbiberija. Donnu qed jgħidilna tridu tassew tħobbu ’l xulxin? Ibdew irringrazzjaw lil Alla ta’ kemm iħobbkom. Ħobbu lilkom infuskom għax dak hu s-sens ta’ gratitudni ta’ min int, ta’ min aħna; qisu li bejnietkom tħaddnu dan il-ministeru ta’ ħbiberija. Hemm traduzzjonijiet oħrajn li jgħidu ‘rikonċiljazzjoni’. Aħna nagħmluha ta’ ambaxxaturi ta’ Kristu, jgħid, bħallikieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f’ġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x’inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina biex insiru fih ġustizzja ta’ Alla.

L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Ejjew nagħrblu lilna nfusna. It-tradizzjonijiet, il-kultura tagħna, il-letteratura u l-arti tagħna li huma mlaqqmin fil-Kristjaneżmu, għadhom espressjoni tal-imħabba ta’ bejnietna? Qegħdin iwassluna għall-imħabba ta’ bejnietna?

“L-imħabba ta’ Kristu ssuqna”. Għal min jiftakar xi paniġierku antik bħal-lum, Caritas Christi urget nos, ‘l-imħabba ta’ Kristu ssuqna’, timbuttana. Għaliex? Biex niftakru li Alla ħabbna, bagħat lil ibnu fid-dinja biex jifdina.

Lir-Rumani, Pawlu jitkellem ukoll dwar l-imħabba, u jgħidilhom: “L-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Meta konna għadna għedewwa ta’ Alla,” jgħid, “Alla ħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla b’Sidna Ġesù Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija”.

Min iħobbok ma jkissrekx, min iħobbok jerfgħek, jagħtik il-ħajja mill-ġdid

Fl-Ewwel Ittra li kiteb lill-Korintin jispjegalna x’inhi din l-imħabba b’mod konkret. Min jaf kemm-il darba morna xi tieġ u t-tieni qari li jagħżlu l-għarajjes ikun l-innu tal-imħabba li jagħtina l-Appostlu Missierna ll-Ewwel Ittra lill-Korintin vers 13. Jekk jinsewhiex jew le din il-qari wara t-tieġ, ma nafx, imma meta tara l-lista ta’ dik li tfisser l-imħabba skont San Pawl, tara li mhix xi ħaġa astratta, hi konkreta ħafna. L-ewwel nett jgħid li l-imħabba tagħti t-togħma tajba lil kollox.  

“Li kont nitkellem b’ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-ramm iżarżar jew platti jċekċku, u li kelli d-don tal-profezija u kont naf il-misteru tal-għerf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li tqanqal il-muntanji imma ma kellix l-imħabba, jien ma kont inkun xejn”.

Min jaf kemm-il darba smajtu xi prietka u minflok toħroġ serħan u mistrieħ, tħossok imsawwat u mkissser. Ikun veru bniedem għaref imma nistaqsi lili nnifsi, lilna, kien hemm imħabba fil-kelma li tajt? Anke jekk kienet kelma ta’ twiddib? “Li kieku kelli naqsam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkolli mħabba, xejn ma jkun jiswieli ta’ ġid”. Xejn ma jkun jiswieli ta’ ġid. Hi l-imħabba li tagħti togħma lill-ħajja, hi l-imħabba li tagħmel il-fidi, il-predikazzjoni, l-għemejjel tajbin – veri ġusti, veri tajbin.

Imbagħad jgħidilna x’inhi konkretament l-imħabba. “L-imħabba taf tistabar u  tħenn, l-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefaħx biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla, ma żżommx f’qalbha d-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintemm qatt”.

Il-Papa Franġisku fl-2016 tana kummentarju sabiħ ħafna fuq dan l-innu lill-imħabba li jagħtina l-Appostlu Missierna. Kiteb, kif tafu, eżortazzjoni appostolika sabiħa dwar il-ferħ tal-imħabba u ddedikaha għall-familji kollha, għall-miżżewġin kollha Amoris Laetitia. U dan id-dokument, din il-kitba sabiħa ħafna tal-Papa Franġisku, iffirmata fid-19 ta’ Marzu 2016, għandha kapitlu sħiħ fejn il-Papa jispjega dan il-kliem għażiż tal-Appostlu Missierna.

Ħa nieħdu s-sabar. Jgħid: ‘Is-sabar jidher meta l-persuna ma tħallix is-sentimenti tal-mument ikaxkruha u taħrab il-korla. Is-sabar ta’ Alla u t-tħaddim tal-ħniena tiegħu mal-midneb u jikxef il-vera setgħa li għandu.’ Is-sabar hu l-paċenzja, hu li tagħlaq għajnejk – il-ġenituri jafu x’jiġifieri kultant ikollok tagħlaqhom it-tnejn – u taħfer u tagħder.

Jitkellem ukoll dwar l-imġiba tajba. Xi tfisser? Għax l-imħabba tagħmel il-ġid lill-oħrajn u tara kif terfagħhom. Min iħobbok ma jkissrekx, min iħobbok jerfgħek, jagħtik il-ħajja mill-ġdid. U jgħid li tħobb bil-Lhudi tfisser li tagħmel il-ġid. Anke bit-Taljan jgħidu ti voglio bene, irridlek il-ġid.

“L-imħabba mhijiex għajjura”. Fl-imħabba m’hemmx lok li wieħed jissogħbih minħabba fil-ġid ta’ ħaddieħor. Għax dik hi l-għira: jissogħbija għal ġid li għandek. Waqt li l-imħabba tridna noħorġu minna nfusna, l-għira twassalna biex noqogħdu nduru mal-jien tagħna.

Il-Papa – nissuġġerilkom taqrawh bil-kwiet dan il-kapitlu 4 ta’ Amoris Laetitia – jitkellem dwar l-imħabba li ma tintefaħx biha nfisha, ma titkabbarx għax dak ikun meta wieħed moħħu biex juri li hu superjuri, biex jimpressjona lill-oħrajn b’imġiba ta’ min jaħseb li jaf kollox. U għalhekk isir aggressiv. Imma min iħobb mhux biss joqgħod lura milli jpaċpaċ iżżejjed fuqu nnifsu imma fuq kollox billi hu interessat fl-oħrajn, jaf fejn hu postu, bla ma jippretendi li jkun hu fiċ-ċentru. Hi bil-maqlub tal-kultura l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien u jekk jibqa’ jien.

“L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq”. Min jaf x’naħsbu meta nisimgħu din l-espressjoni ta’ San Pawl imma l-Papa jinsisti li dak li qed jgħid l-Appostlu Missierna hu li l-imħabba tgħallmek iġġib ruħek ta’ nies. Allura f’kull aspett. Il-korteżija, jgħid, hi skola ta’ sensibbiltà u ġenerożità. Li titlob lill-persuna li tieħu ħsieb tal-menti u s-sensi tagħha, li titgħallem tisma’, titkellem u f’ċerti mumenti tiskot. Li jimxi bi mħabba ħelwa, mhux stil li Nisrani jista’ jagħżel jew ma jagħżilx, hi parti essenzjali tal-imħabba: li timxi bi mħabba u bi ħlewwa.

Biex inkunu lesti għal-lagħa vera mal-ieħor hemm bżonn dik il-ħarsa ta’ mħabba li tistrieħ fuqu. Dan mhux possibbli fejn hemm isaltan pessimiżmu li aktar jiffoka fuq id-difetti u l-iżbalji ta’ ħaddieħor, forsi biex jagħmel tajjeb għal dak li hemm nieqes fih. Ħarsa ta’ mħabba ma tħalliniex nieqfu żżejjed fuq il-limiti ta’ ħaddieħor u hekk nistgħu naċċettawh kif inhu u nixirku fi proġett komuni, anke jekk aħna differenti. L-imħabba li timxi bil-ħlewwa tnissel rabtiet, tħożż l-għaqda, toħloq xbieki ġodda ta’ integrazzjoni, issejjes strutturi soċjali b’saħħithom.

L-imħabba hi dik li tilliberana. Fl-imħabba hemm il-libertà. Għalhekk ma ningħalaqx fija nnifsi imma min jiltaqa’ miegħi bid-don tal-imħabba jħossu liberu li jagħti ħajtu. Għalhekk l-imħabba taf kif tmur lil hemm mill-ġustizzja u tingħata kollha kemm hi b’xejn bla ma tistenna xi ħaġa lura sa ma tilħaq l-ogħla mħabba, li hi ta min jagħti ħajtu għall-oħrajn. Min jaf kemm ġenituri jgħixuha din il-kelma u aħna ma nafux bihom. Il-Mulej jaf bihom. Min jaf kemm ommijiet qalbhom maqsuma minħabba wliedhom, min jaf kemm missirijiet inkwetati minħabba l-futur tax-xogħol tagħhom, qed jagħtu ħajjithom kuljum.

Hawnhekk għandi quddiemi nies li qed jagħtu ħajjithom fil-qadi tas-soċjetà u nieħu l-opportunità biex insellimlek, għażiż President ta’ Malta, lilek Prim Ministru, lilek ukoll President tal-Parlament Ewopew, il-Prim Imħallef, il-Kap tal-Oppożizzjoni, il-ministri, lil tant personalitajiet distinti. Il-mistoqsija li nagħmlu llum aħna u nogħxew u nirringrazzjaw ’l Alla tax-xrara li l-Mulej poġġa f’qalbna permezz tal-Appostlu Missierna hi: din ix-xrara ta’ mħabba ta’ bejnietna, qegħdin inkebbsuha? Jew nonfħulha biex tintefa kemm jista’ jkun malajr?

“L-imħabba taħfer”. Mhix li tinsa l-inġustizzja jew ma tfittixx l-ġustizzja imma l-imħabba twassal lill-maħfra tkun għas-servizz tal-verità. Illum nafu li biex tista’ taħfer trid tgħaddi mill-esperjenza ħelliesa li tifhem u taħfer lilek innifsek. Kemm drabi l-iżbalji tagħna jew il-ħarsa kritika tal-persuna li nħobbu wassluna biex tlifna tagħna nfusna? Dan fl-aħħar mill-aħħar iwassalna biex inżommu lura milli nidħlu f’relazzjonijiet mal-oħrajn, naħarbu mill-imħabba u nimtlew bil-biża’ fir-relazzjonijiet ta’ bejnietna. Għalhekk donna nistrieħu meta nixħtu l-ħtija fuq l-oħrajn imma nkunu qed nitqarrqu. Jeħtieġ nitolbu fuq l-istorja tagħna, naċċertaw lilna nfusna, nagħrfu ngħixu bil-limiti tagħna, u anke naħfru lilna nfusna biex hekk nistgħu nimxu b’din l-istess imġiba mal-oħrajn.

L-imħabba li timxi bil-ħlewwa tnissel rabtiet, tħożż l-għaqda, toħloq xbieki ġodda ta’ integrazzjoni, issejjes strutturi soċjali b’saħħithom.

Imma qabel dan, dan jitlob l-esperjenza li niġu maħfura minn Alla, iġġustifikati b’xejn u mingħajr ebda mertu tagħna. Jekk naċċettaw li l-imħabba ta’ Alla hi bla kundizzjonijiet, li l-għożża li għandu l-Missier għalina, la tinxtara u lanqas tħallas għaliha, hi b’xejn il-maħfra ta’ Alla, allura nkunu nistgħu nħobbu lil hemm minn kull ħaġa, naħfru lill-oħrajn imqar jekk kienu inġusti magħna.

“L-imħabba tifraħ mal-oħrajn”. Għax l-imħabba tithenna mhux biss bit-tajjeb ta’ dak li jkun imma bit-tajjeb ta’ kulħadd, tithenna għall-ġid tal-ieħor, meta tiġi magħrufa d-dinjità tiegħu, meta jiġu apprezzati l-ħiliet u l-għemejjel tajba tiegħu. “Kollox temmen, kollox tagħder, kollox tittama, kollox tissaporti”. Xi tfisser kollox tagħder? Dan it-twemmin għandu x’jaqsam mal-użu tal-ilsien. Jista’ jfisser nżommu siekta dwar in-negattiv li jista’ jkun hemm fil-persuna l-oħra. Jimplika li nillimitaw il-ġudizzju tagħna, inrażżnu l-inklinazzjoni tagħna li nikkundannaw b’mod iebes u bla ħniena. Il-Papa jitkellem ukoll dwar il-malafama. Ta’ min nixtarruh il-kliem li jgħid il-Papa fuq il-malafama.

“Kollox temmen” xi tfisser? Li tibla’ kollox bħal mazzun? Le, imma li tafda, l-imħabba tafda. Din l-istess fiduċja tagħmel possibbli relazzjoni ta’ libertà. M’hemmx bżonn nikkontrollaw lill-ieħor, li noqogħdu nsegwu kull pass tiegħu biex nevitaw li jaħarbilna minn taħt idejna. L-imħabba tafda, tħalli fil-libertà, ma tridx tikkontrolla kollox, tipposedi, taħkem taħtha.

“L-imħabba tittama.” Dan ifisser li fl-imħabba hemm dan l-ottimiżmu li nistgħu nkunu aħjar.  Nixtieq insellem lil kull min fis-soċjetà anke b’sagrifiċċju personali għax qatt ma tilef it-tama, jaħdem għall-ġustizzja, jaħdem għal-libertà, jaħdem għal-libertà tal-espressjoni, jaħdem fil-qasam soċjali biex iż-żgħażagħ tagħna jintrefgħu minn kull vizzju, minn kull periklu. Dawn huma nies ta’ tama, dawn huma nies ta’ mħabba.

L-imħabba taf kif tmur lil hemm mill-ġustizzja u tingħata kollha kemm hi b’xejn bla ma tistenna xi ħaġa lura sa ma tilħaq l-ogħla mħabba, li hi ta min jagħti ħajtu għall-oħrajn

“L-imħabba kollox tissaporti”. U l-Papa hawnhekk jikkwota lil Martin Luther King għaliex li tissaporti tfisser li inti taqla’ ġo l-istonku u ma xxejjirx bil-ponn. Mhix faċli. Martin Luther King qal hekk: mibegħda għal mibegħda iktar ħa żżid l-eżistenza tal-mibegħda u tal-ħażen fl-univers. Jekk jien inweġġgħek u int tweġġagħni, u jien nagħtik daqqa lura u inti tagħtini oħra lura, u nibqgħu sejrin hekk, hu ċar li se nibqgħu sejrin hekk għal dejjem. Sempliċiment ma tieqaf qatt. Xi mkien xi ħadd irid ikollu biżżejjed sens u dik tkun il-veru persuna b’saħħitha, il-persuna b’saħħitha, il-persuna li kapaċi tfarrak il-katina ta’ mibegħda u tal-ħażen. Xi ħadd irid ikun li jkollu biżżejjed fidi u moralità biex ifarrakha u jixħet fl-istess struttura tal-univers l-element qawwi u setgħan tal-imħabba.

Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna għalkemm pajjiż ċkejken inkunu dan l-element pożittiv. Imma mhux bil-kiem biss, anke bl-eżempju tagħna. Aħna kontinwament pereżempju fuq il-kwestjoni tal-emigranti nitolbu s-solidarjeta tal-Ewropa u għandna d-dritt nagħmlu hekk. Imma aħna rridu nkun minn tal-ewwel li jekk ikun hemm xi ħadd fil-periklu tal-għarqa, bħalma kienu dawn il-276 persuna nagħtuhom l-assistenza. U hekk ikollna iżjed dritt ninsistu li ma nistgħux nitħallew weħidna, li l-imħabba tagħna hi konkreta u titlob u tattira s-solidarjetà, l-imħabba konkreta tal-oħrajn.

Fl-1923 l-għażiż poeta nazzjonali Dun Karm fil-poeżija li għamel għal bħal-lum irrifletta fuq ir-rabta bejn Malta u Pawlu:

Malta u Pawlu, min jifridhom?
Ħadd, jixhduh iż-żminijiet.
L-ebda qawwa ma taf tħollu
dak li ntrabat fis-smewwiet.

F’xatt il-baħar taħt l-irwiefen,
huma ltaqgħu ma’ xulxin.
Ħarsu, ftiehmu, qalbhom xegħlet
it-tnejn baqgħu mirbuħin.

Biddlu kelma Pawlu u Malta,
kelma taħraq bħal nirien,
‘Binti,’ qal il-kbir appostlu,
‘Missier,’ wieġbet Malta, ‘hawn jien’.

U fil-mixja dewwemija
ta’ mijiet u eluf ta’ snin,
Malta u Pawlu ferħ jew niket
baqgħu dejjem ma’ xulxin.

Malta u Pawlu min jifridhom?
Ħadd, jixhduh iż-żminijiet.
L-ebda qawwa ma taf tħollu
dak li ntrabat fis-smewwiet.

Viva San Pawl!

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Is-Santwarji ta’ Lourdes u l-Kurnella

agħfas hawn

Lourdes

Nitolbu:

O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, Biex aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Vergni bla tebgha Omm Alla, Marija, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bi Kristu Sidna.  Amen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRAYER FOR DAILY NEGLECTS

A Poor nun claimed to have gone directly to Heaven upon her death, skipping purgatory completely through this prayer! 

ETERNAL FATHER, I offer Thee the Sacred Heart of Jesus, 
with all Its , all Its sufferings, and all Its merits:

1. TO EXPIATE all the sins I have committed this day, and during all my life.

GLORY BE, etc.

2. TO PURIFY the good I have done poorly this day, and during all my life.

GLORY BE, etc.

3. TO SUPPLY for the good I ought to have done,  and that I have neglected this day during all my life.

GLORY BE, etc.

Oh, my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins,
because I dread the loss of heaven, the pains of hell;
but most of all because they offend Thee, my God, Who are all good and
deserving of all my love.
I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance,
and to amend my life.
Amen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’

st

BIEX TINGĦAD FIL-KNISJA QUDDIEM IS-SS. SAGRAMENT

        I.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta fit-Tqarbina ta’ nhar Għid iz-Żebbuġ ħasset fommha mimli bid-demm ta’ Ġesu’, li qalilha: Binti, jien irrid illi d-demm tiegħi jkun is-saħħa tar-ruħ tiegħek. Lil Ġesu’ nitolbu li nieħdu spiss is-Sagramenti, u fuq kollox it-Tqarbin, biex ikollna s-saħħa u l-kotra tal-grazzja tiegħu, u ngħidulu bil-qalb:

O Ġesu’ Sagramentat,
Redentur l-iżjed ħanin,
Int il-ħrara fina kebbes,
Li spiss nersqu għat-tqarqin.

Missierna, Sliema u Glorja.

II.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ qalilha: Inti Tereża ta’ Ġesu’, jiena Ġesu’ ta’ Tereża. Lil Ġesu’ nitolbu li qatt ma ninfirdu minnu billi naqgħu fil-misħut dnub, u għalhekk ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Li mill-mewt għoġbok tifdina;
Lejn id-dnub l-akbar mibegħda
Għala dejjem nissel fina.

Missierna, Sliema u Glorja.

III.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ qalilha: Li ma kontx jien ħlaqt is-sema, għalik waħdek kont naħilqu. Lil Ġesu’ nitolbu li jagħtina l-għajnuniet biex fis-sema nistgħu naslu u ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Li kapparra sirt tal-Ġenna;
Sabiex fiha nistgħu naslu
Ruħna minnek dawl tistenna.

Missierna, Sliema u Glorja.

IV.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ rabatha Għarustu b’musmar tas-Salib tiegħu. Lil Ġesu’ nitolbu li jħollna minn kull imħabba, u jorbotna dejjem miegħu waqt li ngħidulu :

O Ġesu’ Sagramentat,
Għarus denn ta’ kull imħabba;
Ħlief imħabbtek imħabb’oħra
La tħallix fina titrabba.

Missierna, Sliema u Glorja.

v.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ bagħat Serafin li nifdilha qalbha bi vleġġa tal-imħabba. Lil Ġesu’ notolbu, li b’imħabbtu jidorbilna qalbna, u ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Biex tkun dejjem maħbub minna;
Ibgħat vleġġa minn ta’ mħabbtek,
Qalbna fittex idorbilna.

Missierna, Sliema u Glorja.

VI.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ deherilha fil-mard, u b’idejh temagħha. Lil Ġesu’ nitolbu, li fil-mard u fis-slaleb kollha jagħtina s-sabar, u b’tama ngħidulu:

O Ġesu Sagramentat,
Hena, dawl, u qawwa tagħna;
Biex nifilħu kull salib,
Sabar tina w ieqaf magħna.

Missierna, Sliema u Glorja.

VII.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa għall-kotra tal-  ħlewwa li ġarrbet waqt il-mewt, meta semgħet ’il Ġesu jsejħilha għall-Ġenna, u rat l-Anġli biex iseħbuha. Lil Ġesu’ nitolbu li jagħtina, bħalha mewta tajba u qaddisa, aħna u ngħidulu:

O Ġesu Sagramentat,
Int tal-mewt, u l-ħajja s-Sid,
Ibagħtilna mewta tajba;
Il-ħażina warrab bgħid.

 Missierna, Sliema u Glorja.

HYMNUS

Regis superni nuntia
Domum paternam deseris
Terris Teresa barbaris
Christum datura, aut sanguinem.

Sed te manet suavior
Mors poena poscit dulcior!
Divini amoris cuspide
In vulnus icta coneidos.

O charitatis victima!
Tu corda nostra concrema,
Tibique gentes creditas
Averni ab igne libera.

Sit laus Patri cum Filio,
Et Spiritu Paraclito,
Tibique sancta Trinitas,
Nunc et per omne saeculum: Amen.

ANTIPHONA

Qaddisa Omm Tagħna Tereża,
Ħares mis-sema, u ara, u żur ‘il din id-dielja.
Ħu ħsieb dak li ħawlet il-leminija tiegħek.

V. Itlob għalina Santa Tereża, Omm tagħna.

R. Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

NITOLBU

O Alla, inti bl-Ispirtu tiegħek qajjimt lill-Omm tagħna Santa Tereża ta’ Ġesu’ biex turi lill-Knisja tiegħek it-triq tal-perfezzjoni li għandha tilħaq; agħmel li nsibu dejjem l-ikel tagħna fil-ħobż tat-tagħlim tagħha tas-sema, u li nitkebbsu bix-xewqa ta’ qdusija tasseb. Bi Kristu Sidna.          Ammen.

Nihil Obstat                                                                          Imprimatur
Die 24 Augusti 1949                                                   Datum in Curia Archi.pali Melit.
Fr. Alphonsus M. Camilleri O.F.M.                          Die 19 Sept. 1949
Cens. Theol.                                                                 + Emm. Galea. Ep. Trallian in Asia                                                                                                                    Vic. Gen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĦSIEB DWAR SANTA TEREŻA TAL-BAMBIN ĠESU’

Marie-Francoise-Therese Martin twieldet fit-2 ta’ Jannar, 1873, f’Alencon, Franza. Kienet l-iżgħar fost disa’ aħwa, erbgħa minnhom mietu żgħar, il-ħamsa l-oħra li kienu bniet, waħda wara l-oħra, daħlu sorijiet, tlieta minnhom, fosthom Tereża, mal-Karmelitani.

Missierha kellu daqxejn ta’ negozju tal-ġojjelli u ommha kienet taħdem il-bizzilla.

Meta kellha erba’ snin u nofs tilfet ‘l ommha u t-telfa tagħha ħassitha ħafna u baqgħet tħossha sew għal tmien snin, avolja waħda miz-zijiet tagħha u żewġ ħutha l-kbar kienu jieħdu ħsiebha ħafna. Wara l-mewt ta’ ommha, missierha ħa l-familja f’Lisieux.

Ta’ tlettax-il sena, Tereża bdiet tħoss ħerqa kbira li tmur għall-missjoni. Hija żiedet fil-ħin tat-talb u bdiet titħajjar tidħol mas-sorijiet Karmelitani f’Lisieux, fejn ħutha l-kbar Marija u Pawlina kienu ġa daħlu.

B’permess speċjali, Tereża daħlet mal-Karmelitani fid-9 ta’ April 1888, u pprofessat fit-8 ta’ Settembru 1890, ta’ 17-il sena.

Fit-tmien snin li ġew wara, jiġifieri sakemm mietet, hija għexet ħajja ta’ talb, u tagħmel id-doveri tagħha bl-ikbar fedeltà u mħabba. Qatt ma gemgmet, qatt ma lmintat, qatt ma kkritikat, qatt ma wżat kliem iebes. Kienet taf iżżomm is-skiet, kienet kapaċi ssofri, kienet taf iżżomm kalma, iżda din l-attitudni tagħha kienet tfawrilha qalbha bil-paċi u bil-ferħ.

Hija saret il-Majjistra tan-Novizzi fl-aħħar erba’ snin ta’ ħajjitha.

Mietet fit-30 ta’ Settembru 1897, bil-marda tat-tuberkulożi, meta kellha 24 sena u 9 xhur.

L-awtobijografija tagħha, “L-Istorja ta’ Ruħ” li hi kitbet b’ubbidjenza tal-konfessur, irrevelat lid-dinja s-sbuħija meraviljuża tal-ħajja interjuri li fil-kas tagħha lanqas is-sorijiet sħabha ma kienu ndunaw biha. Dan il-ktieb hu magħruf mad-dinja kollha u mfittex minn kull kategorija ta’ nies. Tajjeb li kull nisrani jaqrah għax żgur li jsibu ta’ ispirazzjoni kbira u ta’ għajnuna fil-vjaġġ spiritwali tiegħu kif sabuh miljuni ta’ nies.

Tereżina ġiet ikkanonizzata mill-Papa Piju XI, fis-17 ta’ Mejju 1925. Flimkien ma’ San Franġisk Saverju, hija l-Patruna tal-Missjonijiet. Hija wkoll Duttur tal-Knisja.

Ħsieb:

“Ftaħt l-ittri ta’ San Pawl u bqajt naqra u ma qtajtx qalbi, u sibt faraġ f’dan il-kliem: ‘Intom tħeġġu għal doni akbar. Jiena nurikom triq li tgħaddihom ilkoll.’ L-Appostlu jfisser kif id-doni akbar m’huma xejn mingħajr l-imħabba, u kif l-imħabba hija l-aħjar triq li twassal żgur għand Alla. U fl-aħħar sibt il-mistrieħ.

Fhimt li l-Knisja għandha qalb, u li din il-qalb hija mixgħula bl-imħabba. Fhimt li l-imħabba biss tħaddem il-membri tal-Knisja, u li jekk xi darba kellha tintefa’, l-Appostli ma kinux ixandru aktar l-Evanġelju, il-martri ma kinux aktar ixerrdu demmhom. Rajt u għaraft li l-imħabba tiġbor fiha s-sejħat kollha, li l-imħabba hija kollox u li tħaddan iż-żminijiet kollha u l-imkejjen kollha, f’kelma waħda, li l-imħabba ma tintemm qatt.

Imbagħad fit-telfa tal-ferħ kbir tiegħi għajjatt: ‘O Ġesù, Imħabba tiegħi, sibt fl-aħħar is-sejħa tiegħi: is-sejħa tiegħi hija l-imħabba. Iva, sibt posti fi ħdan il-Knisja, u dan il-post tajthuli int, o Alla tiegħi. Fil-qalb tal-Knisja, Omm tiegħi, jien għad inkun l-imħabba, u hekk għad inkun kollox, u f’dan għad isseħħ il-ħolma tiegħi.’

Il-ħajja ta’ Santa Tereża ma turi xejn straordinarju: la mirakli u lanqas penitenzi kbar. Dak li għaddiet minnu hi, ngħaddu minnu aħna wkoll fil-ħajja ta’ kuljum. Hemm karatteristika waħda fejn l-għemil tagħna u l-għemil ta’ Suor Tereża mhux dejjem se jaqbel. Hi kienet kapaċi twettaq anke l-għemil l-aktar ordinarju b’manjiera straordinarja. Tgħiduli kif? Kien jirnexxielha tagħmel dan minħabba li kienet tpoġġi ħafna mħabba f’kull ħaġa, tagħmilha bil-ferħ u mhux bit-tqanżiħ u b’rabta sħiħa mar-rieda t’Alla. Mentri aħna, ġieli anke l-għemil ordinarju naraw tqil u naqbdu ngergru filwaqt li nagħmlu kollox b’nofs qalb.

Kull Nisrani, jinsab fejn jinsab u hu x’inhu l-istat tal-ħajja tiegħu, jista’ b’mod liberu jagħżel li jkun l-imħabba fil-qalba tal-Knisja, billi bħal Tereża, jagħmel kull ħaġa li għandu jagħmel bil-qalb kollha, jiġifieri bi mħabba kbira lejn Alla. Dan nistgħu nagħmluh permezz ta’ stil ta’ ħajja ta’ virtù, li tinkludi l-użu frekwenti tas-Sagramenti, ħajja ta’ talb personali u komunitarju, devozzjoni lejn il-Madonna u l-Ewkaristija, servizz lejn l-oħrajn b’mod speċjali dawk li huma l-aktar fil-bżonn u li nxandru l-Bxara t-Tajba tal-Vanġelu bil-kliem u b’ħajja eżemplari kif ukoll b’mezzi oħra bħall-medja soċjali.

Din l-istil ta’ ħajja tirrikjedi:

  • sapport,
  • kuraġġ,
  • talb,
  • qsim ta’ esperjenzi, u
  • materjal validu ieħor.

Talba: O Alla, int ħejjejt is-saltna tiegħek għal min hu umli u żgħir fost il-bnedmin; agħmel li, b’qalbna qawwija, nimxu dejjem fit-triq iċ-ċkejkna li wrietna Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, biex, bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja tiegħek bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

home

Posted in Santa Tereża tal-Bambin Ġesu', Uncategorized | Tagged | Leave a comment

POEŻIJA LIL OMM ALLA u ommna

LIL MARIJA OMM ALLA
u ommna

O Marija, omm tagħna, aħna nsellmulek,
minn qalbna lkoll aħna ngħidu w intennulek:
Isbaħ u aqwa minnek żgur Alla ma għamilx
Inti l-kewkba illi mis-sema ma tinżilx. 

Inti safja sa minn qabel il-tnissil tiegħek
Imbierka Int u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.
Agħllem lilna ngħixu ħajja ta’ talb u mħabba
biex qalbna bil-ħtija żgur li qatt ma tittabba.Aħna nqimuk Marija taħt ħafna unuri:
Il-Kunċizzjoni, il-Vitorja u d-Duluri,
kif ukoll l-Assunta u Marija Reġina.
Hu x’inhu t-titlu  dejjem tidħol għalina.

Imma fuq kollox imsellmu lilek Omm Alla,
mal-iva tiegħek il-Verb – Hu is-sema ħalla.
La inti emmint kull ma bgħat jgħidlek il-Mulej,
Ġesù tnissel fik u sar għalina l-Feddej.

Minn fuq is-salib  tana lilek bħala Ommn
u b’għożża kbira inti żgur li bqajt iżżommna
Omm tal-grazzja int it-tama tagħna l-bnedmin,
Inti tisma’ t-talb ta’ uliedek għalkemm midinbin.

Issa minn qalbna dil-wegħda aħna nagħmlulek,
bl-akbar qima u mħabba lkoll insellmulek
bit-titlu ħelu ta’ Omm il-Feddej – Omm Alla,
biex ma jħalliniex nintilfu s-sema ħalla.

Bil-kuruna tar-Rużarju dejjem f’idejna
nikkontemplaw kobor imħabbet  Alla lejna
w imlibbsa bil-labtu ta’ Omm il-Karmelu
nitħeġġu biex naħdmu għal Alla bl-akbar żelu.

Mary Rose Said OCDS

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĦSIEB DWAR SANTA TEREŻA TA’ ĠESU’

Ħsieb dwar Santa Tereża ta’ Ġesu’:
Tereża għaddiet mill-kriżijiet iebsin tal-mard u tal-bruda spiritwali. Wara din il-kriżi ta’ snin twal fil-ħajja reliġjuża, il-grazzja t’Alla refgħetha u għenitha terġa’ ssib lil Ġesù. Qalbha saret ħuġġieġa waħda ta’ mħabba tremenda għal Ġesù. Kellha diversi dehriet mistiċi u bdiet tintilef f’estasi Fih. Saret tabilħaqq Tereża ta’ Ġesù. Hija kellha żwieġ mistiku ma’ Ġesù u dan f’okkażjoni meta kienet qed tirċievi l-Ewkaristija. L-ispiritwalità ta’ Tereża hi waħda tassew profonda.

Għaliha, l-unjoni ma’ Ġesu’ hija il-fus ta’ kollox fil-ħajja tan-nisrani. Araw b’liema reqqa din il-mistika kbira tispjega dan:

Min għandu miegħu lil Ġesù Kristu bħala ħabib u mexxej twajjeb, għal kollox jiflaħ: għax hu jgħinna, iqawwina, qatt ma jonqosna, u hu veru Ħabib sinċier.Jiena naraha ħaġa ċara li, jekk irridu nogħġbu lil Alla u nirċievu grazzji kbar mingħandu, hu jrid iwasslilna kollox permezz tal-Umanità qaddisa ta’ Kristu, li fiha l-Maestà tiegħu qal li jsib l-għaxqa tiegħu.

Bosta drabi dan tgħallimtu bl-esperjenza, u qaluli l-Mulej innifsu. Rajt b’għajnejja stess li minn dan il-Bieb għandna ngħaddu jekk irridu li li s-Sultan kbir tagħna jiftħilna beraħ is-sigrieti kbar u għolja tiegħu. Ma għandniex infittxu triq oħra, mqar jekk inkunu lħaqna l-quċċata tal-kontemplazzjoni. Din it-Triq hija żgura. Huwa Sidna Ġesù li minnu u bih jiġina kull ġid: hu jgħallimna. Jekk inħarsu lejn ħajtu, ma nsibux xempju aħjar u aktar perfett li nistgħu nimxu fuqu.

X’neħtieġu aktar milli jkollna magħna ħabib hekk twajjeb li ma jitlaqniex weħidna fit-taħbit u t-tfixkil, kif jagħmlu l-ħbieb tad-dinja? Hieni min iħobbu bil-qalb u tassew, u jżommu dejjem miegħu. Inħarsu lejn il-glorjuż Appostlu San Pawl, li donnu ma kienx jista’ joqgħod bla ma jsemmi ‘l Ġesù b’fommu, hu li kellu dan l-isem miktub u mnaqqax f’qalbu. Meta fhimt dan, stħarriġt bir-reqqa l-ħajja ta’ xi qaddisin li kienu kontemplattivi kbar, bħal San Franġisk, Sant’Antnin ta’ Padova, San Bernard, Santa Katarina ta’ Siena, u sibt li huma ma għaddewx minn triq oħra. Jeħtieġ li aħna nimxu minn din it-triq b’libertà sħiħa, mitluqin għal kollox f’idejn Alla. Ladarba l-Maestà tiegħu għoġbu jdaħħalna fost dawk li huma midħla u fidili tiegħu, inweġbuh minn qalbna.

Kull meta naħsbu fi Kristu, għandna niftakru dejjem b’liema mħabba xerred fuqna tant grazzji u ġid, u kemm hi kbira l-imħabba li wriena Alla meta tana rahan hekk kbir tal-imħabba li għandu għalina: għax l-imħabba tistenna l-imħabba. Mela nagħmlu ħilitna kollha biex dan inżommuh dejjem quddiem għajnejna, u hekk nitħeġġu fl-imħabba. Għax jekk Alla jagħtina darba l-grazzja li din l-imħabba titnaqqax fil-qiegħ ta’ qalbna, kollox isirilna mill-eħfef, u naħdmu ħafna fl-iqsar żmien u bi tbatija ċkejkna.” 

  • U għalik, Ġesu’ huwa l-Ħabib l-aktar intimu li miegħu tħossok komdu/komda tiftaħ qalbek fit-talb?
  • Tqiesu bħala l-Għarus ta’ ruħek hekk li l-hena tiegħek issibu f’li ssir taf dejjem iżjed dwarU, tqatta’ ħin miegħU u titgħallem minnU?
  • F’mumenti ta’ nixfa meta donnu l-Mulej mhux qiegħed miegħek, inti tibqa’ tħobbu u tagħmel atti ta’ fidi Fih? Tibqa’ tafdaH, tittama fiH u tistennieH bħalma l-għarajjes jistennew lil xulxin bil-qalb?

Talba: O Alla, int qanqalt lil Santa Tereża ta’ Ġesù bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hija turi lill-Knisja t-triq tal-perfezzjoni; agħmel li, fil-ħobż tat-tagħlim tagħha tas-sema, insibu dejjem l-ikel spiritwali tagħna biex nitħeġġu bix-xewqa tal-qdusija tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

X’SOFRA KRISTU FIL-PASSJONI

Kollox beda f’Kedron, fid-dell tat-Tempju tal-Mulej!

Kompli aqra….(agħfas ↓)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IT-TRIQ TAS-SALIB

It-Triq tas-Salib

Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Gesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina.

Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt Tiegħek inti fdejtna.

(ara dan il-video u itlob b’ġabra din il-Via Sagra)

It-Triq tas-Salib

.
Ebda nisrani ma jista’ jimmaġina li jakkwista l-glorja tal-qawmien jekk qabel ma jkunx mexa fil-ħajja ta’ kuljum it-triq tiegħu tas-salib.

Il-Mulej iberikna.

Amen.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferenza OSKT Mid-Direttur Spiritwali, Patri Victor Mallia ocd – 15 ta’ Marzu 2019

img_20190118_173805
Patri Victor Mallia ocd

Bdejna il-Konferenza bit-Talba tal-Għasar. Id-Direttur Spiritwali tagħna fakkarna li
l-Lituġija tas-Sigħat huwa parti mill-obligi tagħna bħala Tereżarji li qegħdin ngħixu l-ispirtiwalta’ Tereżjana fid-dinja.

Patri Victor mbagħad għamel riferenza għad-data speċjali matul Marzu u April li matulhom qegħdin ngħixu ir-Randan Mqaddes. Fakkarna fost oħrajn:

Il-Festa ta’ San Ġuzepp, il-Missier Putattiv ta’ Ġesu’, l-akbar fost il-qaddisin kollha.

Il-Festa tal-Annunzazzjoni – it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija Santissima

Il-Ħamis ix-Xirka – F’din ic-Celebrazzjoni l-akbar ħsieb tagħna għandu jkun fuq it-twaqqif
tal-Ewkaristija mhux fuq il-ħasil tar-riġlejn.

Il-Ġimgħa l-Kbira – Nifkaru fit-tbatija tal-Mulej Ġesu’. Il-Mulej iqaddes it-tbatija li ngħaddu minnha. It-tbatija hija mezz kif issaffina meta aħna nagħqdu mat-tbatija tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu.

L-Għid il-Kbir – L-akbar Festa tagħna l-Insara! Ġesu joħroġ rebbieħ fuq il-mewt. Bil-mewt u l-qawmien Tiegħu, aħna ġejna salvati.

Patri Victor Mallia ocd għamel riflessjoni fuq it-tifsira tal-mewt. Il-mewt twassalna għand il-Ħallieq fejn aħna mbagħad nirċievu it-tgħannieqa ta’ Alla, qalb ma’ qalb miegħU !! Ngħaddu għall-glorja li għalih aħna għexna. In-nisrani m’għandux jibza mill-mewt. Hemm Alla l-Imbierek jilqagħna fi ħdanU.

Fit-tieni parti tal-Konferenza, Patri Victor niseġ ħsieb sabiħ dwar it-talb kif imfisser mis-Santa Madre. It-talb għandu jkun relazzjoni ta’ mħabba bejna u bejn Alla. Nagħfru il-kobor ta’ Alla, nitkellmu miegħU, ngħidulu l-bizgħat tagħna, nintelqgħu għal kollox f’idejH u nħalluH imexxina u jispirana f’dak kollu li ngħaddu minnu.

Il-Konferenza ġiet fi tmiemha bil-kant sabiħ tas-Salve Reġina.

Nirringrazzjaw lil Patri Victor Mallia ocd tal-Konferenza sabiħa li tana.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment