Konferenza 15 ta’ Frar 2019 min Patri Victor Mallia ocd

Il-Konferenza tal-OSKT (għall-membri nisa, B’Kara)
Mexxa l-Konferenza Patri Victor Mallia ocd

Dan it-tagħrif huwa miġbur min oħta Miriam ocds, Segretarja.

Bdejna billi tlabna flimkien l-Għasar tal-ewwel ġimgħa tas-Salteru.

Il-Vokazzjonijiet naqsu ħafna mad-dinja kollha, izda l-izjed fl-Ewropa. Dan mhux għax Alla ma jsejjaħx imma l-bniedem ma jismgħax u ma jweġibx għas-sejħa li Alla jagħmillu. Fl-Afrika u fl-Indja, l-iktar qed jizdiedu vokazzjonjijiet. Dan b’numru kbir! Nitolbu ghal iktar vokazzjonjiet b’mod speċjali fl-Ordni Terezjan.

Fis-6 ta’ Marzu żewġt zagħzagħ se jidħlu fl-Ordni Karmelitan Terezjan! Se jieħu ħsieb il-formazzjoni tagħhom Fr Adrian ocd. Dawn se jkunu fil-Kunvent, f’Bormla. Nitolbu ħafna għalihom.

Mietet oħtna fil- Ordni Sekulari Karmelitan Terezjan Maria Galea. Nitolbu għar-ruħha.

It-13 ta’ Frar huwa l-erbatax anniversarju mill-mewt ta’ Swor Lucia ta’ Fatima.

L-1 ta’ Marzu hija l-festa ta’ San David. Niftakru f’Brother David ocd.

Fil-15 ta’ Marzu jkollna il-Konferenza tan-Nisa fil-5 p.m.

Fid-19 ta’ Marzu jkollha l-Irtir. Nibdew fit-8.30 bil-Quddiesa fis-Santwarju u wara nkomplu l-Irtir fis-Sala Madonna tal-Karmnu, B’kara.

Fl-20 ta’ April, Laqgħa tan-Nisa fil- 5 p.m.

Inkomplu mal-Konferenza li kellna ix-xahar l-ieħor, nitkellmu fuq Santa Tereza ta’ Ġesu’ dwar it-talb u l-Orazzjoni.

L-istil tagħna għandu jkun kif jgħid San Luqa Kap 18 vers 1-8 ‘Il-Parabbola tal-Imħallef u l-armla.’ Dan is-silta mill-Parabbola għada tgħodd għaż-żmijiet tal-lum!

In-nies jaqtaw qalbhom mit-talb. Jaħsbu li Alla ma jismagħhomx u allura isaqsu lil ħaddieħor biex jitlob għalihom. ‘Itlob għalija, Father please.’ Imma Alla lilek jisimek ukoll. Kif titlob jgġodd ħafna. Jista’ jkun li qed titlob ħazin! It-talb irid ikun perseveranti. Irid ikun talb mill-qalb, talb bil-fidi, u li taf x’inti tgħid.

It-talb fil-komunita’ jogħġob ħafna lil Alla. Per ezempju, l-Liturġija tas-Sigħat li nagħmlu flimkien għandu qawwa kbira – għax talb f’kommunita’, flimkien! Il-Quddiesa hija talba qawwija. Issir fil-Knisja u nitlobu bħala Knisja – Knisja dejjem ħajja!

Santa Madre kienet determinata li tibqa titlob. Ma titlifx it-tama! Tibqa dejjem maqgħuda ma’ Alla, qalb ma’ qalba miegħU anke fit-tbatija. Għalhekk, irridu nagħmlu aħna ukoll, ir-Rieda t’Alla.

‘Missier, mhux kif irid jien, imma li trid Int.’

‘Missier f’idejK nerhi ruhi.’

Mela emmen f’Alla. Jekk tgħix tajjeb, tidħol fis-Saltna Tiegħu. Tibzax. Qatt taqta’ qalbek. Il-ħsieb t’Alla għalik kien min dejjem. Alla ħalaqna biex inħobbuH, inservuH u nadurawH għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Wara tlabna t-talba ta’ San Guzeġġ u spiccajna bis-Salve Reġina.

Patri Victor Mallia ocd tagħna l-Barka Saċerdotali.

Ikun Imfaħħar l-Isem t’Alla.

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’ KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’

st

BIEX TINGĦAD FIL-KNISJA QUDDIEM IS-SS. SAGRAMENT

        I.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta fit-Tqarbina ta’ nhar Għid iz-Żebbuġ ħasset fommha mimli bid-demm ta’ Ġesu’, li qalilha: Binti, jien irrid illi d-demm tiegħi jkun is-saħħa tar-ruħ tiegħek. Lil Ġesu’ nitolbu li nieħdu spiss is-Sagramenti, u fuq kollox it-Tqarbin, biex ikollna s-saħħa u l-kotra tal-grazzja tiegħu, u ngħidulu bil-qalb:

O Ġesu’ Sagramentat,
Redentur l-iżjed ħanin,
Int il-ħrara fina kebbes,
Li spiss nersqu għat-tqarqin.

Missierna, Sliema u Glorja.

II.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ qalilha: Inti Tereża ta’ Ġesu’, jiena Ġesu’ ta’ Tereża. Lil Ġesu’ nitolbu li qatt ma ninfirdu minnu billi naqgħu fil-misħut dnub, u għalhekk ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Li mill-mewt għoġbok tifdina;
Lejn id-dnub l-akbar mibegħda
Għala dejjem nissel fina.

Missierna, Sliema u Glorja.

III.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ qalilha: Li ma kontx jien ħlaqt is-sema, għalik waħdek kont naħilqu. Lil Ġesu’ nitolbu li jagħtina l-għajnuniet biex fis-sema nistgħu naslu u ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Li kapparra sirt tal-Ġenna;
Sabiex fiha nistgħu naslu
Ruħna minnek dawl tistenna.

Missierna, Sliema u Glorja.

IV.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ rabatha Għarustu b’musmar tas-Salib tiegħu. Lil Ġesu’ nitolbu li jħollna minn kull imħabba, u jorbotna dejjem miegħu waqt li ngħidulu :

O Ġesu’ Sagramentat,
Għarus denn ta’ kull imħabba;
Ħlief imħabbtek imħabb’oħra
La tħallix fina titrabba.

Missierna, Sliema u Glorja.

v.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ bagħat Serafin li nifdilha qalbha bi vleġġa tal-imħabba. Lil Ġesu’ notolbu, li b’imħabbtu jidorbilna qalbna, u ngħidulu:

O Ġesu’ Sagramentat,
Biex tkun dejjem maħbub minna;
Ibgħat vleġġa minn ta’ mħabbtek,
Qalbna fittex idorbilna.

Missierna, Sliema u Glorja.

VI.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta Ġesu’ deherilha fil-mard, u b’idejh temagħha. Lil Ġesu’ nitolbu, li fil-mard u fis-slaleb kollha jagħtina s-sabar, u b’tama ngħidulu:

O Ġesu Sagramentat,
Hena, dawl, u qawwa tagħna;
Biex nifilħu kull salib,
Sabar tina w ieqaf magħna.

Missierna, Sliema u Glorja.

VII.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa għall-kotra tal-  ħlewwa li ġarrbet waqt il-mewt, meta semgħet ’il Ġesu jsejħilha għall-Ġenna, u rat l-Anġli biex iseħbuha. Lil Ġesu’ nitolbu li jagħtina, bħalha mewta tajba u qaddisa, aħna u ngħidulu:

O Ġesu Sagramentat,
Int tal-mewt, u l-ħajja s-Sid,
Ibagħtilna mewta tajba;
Il-ħażina warrab bgħid.

 Missierna, Sliema u Glorja.

HYMNUS

Regis superni nuntia
Domum paternam deseris
Terris Teresa barbaris
Christum datura, aut sanguinem.

Sed te manet suavior
Mors poena poscit dulcior!
Divini amoris cuspide
In vulnus icta coneidos.

O charitatis victima!
Tu corda nostra concrema,
Tibique gentes creditas
Averni ab igne libera.

Sit laus Patri cum Filio,
Et Spiritu Paraclito,
Tibique sancta Trinitas,
Nunc et per omne saeculum: Amen.

ANTIPHONA

Qaddisa Omm Tagħna Tereża,
Ħares mis-sema, u ara, u żur ‘il din id-dielja.
Ħu ħsieb dak li ħawlet il-leminija tiegħek.

V. Itlob għalina Santa Tereża, Omm tagħna.

R. Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

NITOLBU

O Alla, inti bl-Ispirtu tiegħek qajjimt lill-Omm tagħna Santa Tereża ta’ Ġesu’ biex turi lill-Knisja tiegħek it-triq tal-perfezzjoni li għandha tilħaq; agħmel li nsibu dejjem l-ikel tagħna fil-ħobż tat-tagħlim tagħha tas-sema, u li nitkebbsu bix-xewqa ta’ qdusija tasseb. Bi Kristu Sidna.          Ammen.

Nihil Obstat                                                                          Imprimatur
Die 24 Augusti 1949                                                   Datum in Curia Archi.pali Melit.
Fr. Alphonsus M. Camilleri O.F.M.                          Die 19 Sept. 1949
Cens. Theol.                                                                 + Emm. Galea. Ep. Trallian in Asia                                                                                                                    Vic. Gen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-Ewwel Konferenza min Patri Victor Mallia OCD – 18 ta’ Jannar 2018

img_20190118_173805.jpg

Patri Victor Mallia ocd

Aħna t-Terżjarni (Nisa Santwarju B’Kara) minn qalbna nirringrazzjaw lil Patri Victor Mallia OCD għall-din l-ewwel Konferenza tiegħu tant sabiħa li niseġ.

Wara l-Għasar u t-talba tal-bidu, Patri Victor Mallia bena l-Konferenza tiegħu fuq dawn it-temi:

Il-Ferħ taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Milied: Iċ-Ċelebrazzjonijiet huma mibnija fuq il-Kelma. Il-Kelma ta’ Alla ġġib magħha il-ferħ – ferħ li ġej min Alla li huwa kontinwament magħna.

Spiritwalita’ u t-tifsira tagħha: Spiritwalita’ tfisser li tkun f’relazzjoni magħquda ma’ Alla. Hekk kif Alla l-Missier u l-Iben kienu ħaġa waħda, hekk irridu nkunu aħna magħquda ma’ Alla l-Imbierek.

Spunt mill-ħajja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù: Darba is-Santa Madre kellha dehra minn tifel li  saqsiha, ‘Int min inti?’ Santa Tereża wieġbet ‘Jien Tereża ta’ Ġesù’. U t-tifel wieġeb ‘Jiena, Ġesù ta’ Tereża.’ Kieku aħna kellna dehra bħal din, konna nibżgħu jew konns nifirħu? Aħna lesti li nilqgħu lil Ġesù tagħna?

Santa Tereżina tal-Bambina Ġesù xebħet lit-talb ma’ lift. It-talb itellagħna għall-livell ta’ presenza ta’ Alla. Bit-talb nidħlu fil-presenza ta’ Alla biex nimmeditaw il-kobor ta’ Alla, l-imħabba li għandu Alla għalina, l-egħġubijiet li Alla jagħmel magħna.

Aħna għadna l-fidi biex ma nibzgħux mill-mewt għax wara din il-ħajja hemm dak li konna maħluqa għalih: Li ngawdu lil Alla għall-eternità. Pero’ irridu nkunu ppreparati għal din billi ngħixu kif għallimna Ġesù. Ġesù qalilna,’Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-​smewwiet.’ Din hija missjoni possibbli  għalina għax fil-Magħmudija aħna lbisna lil Kristu u allura il-ħsibijiet, l-egħmejjel tagħna, il-qalb u l-moħħ tagħna jkunu xprunati mill-Ispirtu ta’ Alla li jgħix fina.

Il-Konferenza ntemmet bil-kant sabiħ tas-Salve Reġina u tal-Barka mid-Direttur Spiritwali tagħna, Patri Victo Mallia OCDS

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KALENDARJU TAL-QADDISIN TAL-ORDNI KARMELITAN TEREŻJAN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

Il-Ġilju tal-Palestina

с.Марія від Ісуса Розпятого

Il-Patrijarka Beltritti ta’ Ġerusalemm

fl-ittra pastorali biex iħabbar il-beatifikazzjoni ta’ Marija ta’ Ġesù Msallab kiteb dal-kliem:

“Fil-ħajja tal-qaddisin wieħed rari jsib tant grazzji miġburin flimkien f’persuna waħda bħalma huma fi Swor Marija ta’ Ġesù Msallab. Umanament kienet illiterata…..imma ġiet magħżula minn Alla biex turi l-għerf u l-qawwa tiegħu….. Bħala reliġjuża, il-ħajja ta’ Swor Marija kienet splużjoni ta’ ġrajjiet u grazzji straordinarji.”

Mariam Baouardy twieldet fil-5 ta’ Jannar 1846 minn Giries (Ġorġ) Baouardy u Mariam Chalyn f’Abellin qrib Nazaret u ġiet mgħammda u rċeviet s-sagrament tal-konfermazzjoni skont ir-rit grieg-melkita fil-knisja ta’ Abellin fil-15 ta’ Jannar. 

 a

Ommha u missierha li kienu nsara jgħixu qalb Arab, Drusi u Musulmani sofrew ħafna persekuzzjoni w inġustizzji. Huma ġew misruqa minn dak kollu li kellhom, imkeċċija minn darhom u mixħutin il-ħabs. It-tnax il-wild li kellhom mietulhom fi ċkunithom wieħed wara l-ieħor. Wara li għaddew minn dan kollu, marru pellegrinaġġ bil-mixi u ħafjin lejn is-Santwarju tan-Natività f’Betlem 170 kilometru ilbogħod biex jitolbu l-Madonna biex tagħtihom tifla.

Bethlehem Church of the Nativity grotto. Credit: ACN www.acnuk.org.

Il-Madonna semgħet it-talb tagħhom u kellhom lil Mariam. Sentejn wara twildilhom tifel li semmewh Pawlu. Imma l-familja ma damitx wisq ma tkissret minħabba l-mewt bikrija tal-ġenituri ftit ġranet minn xulxin b’marda mhux magħrufa.. Mariam li lanqas kien għad għandha 3 snin u ħuha Pawlu ġew mifruda minn xulxin. Zija minn naha tal-missier qalet li waqt li kien qed imut, missier Mariam ħares lejn kwadru ta’ San Ġużepp  u qal: “Qaddis kbir kun int missier għal binti, il-Madonna hi ommha!.

Zija ta’ ommha, li kienet tgħix Tarshish ħadet lil Pawlu magħha biex trabbih hi u lil Mariam addottaha ziju minn naha tal-missier. Mariam u Pawlu qatt ma raw aktar lil xulxin. Mariam kienet miżmumha tajjeb fid-dar taz-ziju f’Abellin.

Meta Mariam  kellha 5 snin, iz-ziju taha gaġġa mimlija għasafar. Din kienet iżżommha fil-ġnien mimli siġar tal-frott taz-ziju.

Ġurnata waħda ddeċidiet li tagħti banju lill-għasafar. Daħħlithom bil-gaġġa fl-ilma u dawn għerqu kollha.

Picture2

Il-mewta tagħhom qasmitilha qalbha. Iddeċidiet li tidfinhom. Dak il-ħin semgħet vuċi ġo fiha tgħidilha:

“Hekk jgħaddi kollox. Jekk tagħtini qalbek, nibqa’ miegħek dejjem.”

Aktar tard ħolmot li merkant ġie d-dar taz-ziju u ġieblu ħuta kbira ivvalenata. L-għada filgħodu, raġel verament ġieb ħuta kbira liz-ziju bħal dik li rat fil-ħolma. Mariam insistiet maz-ziju biex ma jiklux il-ħuta. Meta z-zija fetħet ħalq il-ħuta, sabet li din kienet belgħet serp velenuż.

Picture3

Darb’oħra serp daħal fil-kamra tagħha. Mariam refagħtu. Dak il-ħin daħlet is-seftura u din meta ratha bis-serp f’idejha bdiet twerżaq.

Mariam telqet is-serp minn idejha u dan ħarab.

Tul ħajjitha Mariam spiss kellha viżjonijiet ta’ sriep.

Mariam kellha devozzjoni kbira lejn il-Madonna u kienet issum kull nhar ta’ Sibt sa minn mindu kellha 5 snin. Fir-rebbiegħa kienet taqta’ l-fjuri u tqiegħedhom quddiem ix-xbiha tal-Madonna. Darba sabet li l-fjuri fil-vażun kienu nibtu. Hi qalet lil zijuha u dan qal lil kappillan. Dan ċanfarha biex jumiljaha. Hi niżlet għarkobbtejha titolbu maħfra ta’ dnubietha.

Għalkemm dawk iż-żminijiet it-tfal kienu jagħmlu l-Ewwel Tqarbina ta’ tnax-il sena però Mariam għamlet l-Ewwel Tqarbina ta’ seba’ snin.

Meta kellha 12-il sena  żijuha, li kien adottaha, ħadha mal-familja tiegħu lejn Lixandra, l-Eġittu.

Picture4

Wieħed  minn qrabatha mill-Kajr, li kien sinjur ħafna ried jiżżewwiġha, imma hi ma rieditx għaliex kienet wegħdet ‘l Alla li tibqa’ verġni. Zijuha u l-familjari ħaqruha u nsultawha, iżda aktar ma kienet tirċievi nsulti u tgħajjir aktar kienet tkun ferħana, għax indunat li qegħda tbati għall-imħabba t’Alla. F’din il-ħajja ħarxa damet tlett xhur u zijuha ma wera l-ebda sinjal li se jnaqqas il-ħruxija tiegħu. Għalhekk kitbet ittra lil ħuha Pawlu u bagħtitha ma wieħed li qabel kien seftur ma’ zijuha biex iwassalielha bil-moħbi Nażaret. Dan stidienha f’daru biex tiekol ma’ martu u ommu. Meta kienu fuq il-mejda, riedha tiċħad il-fidi u ssir musulmana. Meta ma ċedietx ħanxrilha l-gerżuma.

Picture5

              Billi ħasibha mejta, mgħejjun minn ommu u martu, geżwirha fil-velu kbir tagħha u xeħtuha fi triq dejqa imwarrba.

 Dan ġara fil-lejl bejn is-7 u t-8 ta’ Settembru. Mariam kellha biss 12-il sena. Hi kienet mietet tassew. Meta aktar ‘il quddiem marret Marsilja stqarret : “jien sibt ruħi l-ġenna”. Meta fetħet għajnejha, sabet lilha nfisa fi grotta u kien hemm “infermiera liebsa l-ikħal” iddur biha.

Damet hemm erba’ ġimgħat. Il-Verġni mbierka wrietha l-programm ta’ ħajjitha.

 Meta fieqet daħlet seftura ma familji nsara f’Lixandra, Ġaffa u Ġerusalemm.

 Fl-1860 għamlet il-vot tal-verġinità fuq il-Qabar ta’ Kristu.

 

Fl-1863 , tlett snin wara daħlet seftura mal-familja Naggiar f’Marsilja.

Picture1

U hemm iltaqgħet ma’ figura misterjuża oħra : San Ġużepp.

Picture1

Fl-1865, sentejn wara daħlet postulanta mas-sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni (ta’ St Joseph) iżda ma rieduhiex tkompli l-ħajja reliġjuża f’dak il-kunvent mogħti tant għat-tagħlim.

F’Awwissu tal-1866, waqt li kienet fil-kappella tfaċċatilha l-pjaga tal-qalb.

Is-sena ta’ wara fis-27 ta’ Marzu 1867  dehru l-pjagi l-oħra f’Marsilja. Fil-15 ta’ Ġunju marret fil-Karmelu Tereżjan ta’ Pau fi Franza u fis-27 ta’ Lulju ħadet il-libsa ta’ soru Karmelitana Tereżjana fost is-sorijiet koristi.

Related image

Ippruvat tibda l-Karmelu fl-India, u meta ma rnexxilhiex reġgħet lura Pau u baqgħet hemm sa Awwissu tal-1875.

Image result for ST MARY OF JESUS CRUCIFIED

F’Settembru tal-1875 bdiet il-fundazzjoni tal-Karmelu Tereżjan f’Betlehem

B

Fl-14 ta’ April ħraxilha l-uġigħ tal-pjagi ma ġisimha kollu, iżda tnax-il ġurnata wara fis-26 ta’ April il-pjagi jgħibu għal kollox. Kien proprju fiż-żmien ta’ taħbit u kuntrarjetajiet li Alla fawwarha bi grazzji straordinarji.

U x’tip ta’ grazzji! Estasijiet kbar, levitazzjonijiet, pjagi, trasverberazzjoni tal-qalb, dehriet ta’ kull xorta mis-sema, profeziji, għarfien tal-qlub, bilokuzzjonijiet (fil-gżira ta’ Ċipru lil Swor Ġużeppina), id-dom tal-kelma, possessjoni anġelika. Dawn il-grazzji kabbru fiha l-imħabba lejn Alla, imma qatt ma fittxithom għalihom infushom. Fis-sempliċità tagħha kienet taħseb li l-estasijiet kienu ‘ngħas’ u l-pjagi dbabar tal-lebbra.

mariam-fundadoras.JPG (745×434)

F’Mejju tal-1878 marret Nażaret bil-ħsieb li tibda fundazzjoni ġdida hemmhekk.

Mietet fis-26 ta’ Awwissu fil-5.10 a.m. fil-monasteru ta’ Betlehem.

4

Ġiet beatifikata f’Ruma mill-Papa Gwanni Pawlu II illum San Ġwanni Pawlu II fit-13 ta’ Novembru 1983,

U dikjarata qaddisa fis-17 ta’ Mejju 2015  mill-Papa preżenti.

Niċċelebraw il-festa tagħha fil-25 ta’ Awwissu.

Related image

Dawn huma siltiet mill-kliem li kienet tgħid waqt l-estasijiet li kien ikollha:

“Jeħtieġ noqgħodu attenti għall-ħwejjeġ żgħar. Kollox huwa kbir f’għajnejn
il-Mulej…. Nagħtuh kollox”.

“Għandi l-imħabba – Qiegħda fl-Imħabba”

“Inħossni naqbad u nikkonsma bl-Imħabba”

“L-Imħabba mhijiex maħbuba”

“Nixtieq ikolli qalb ikbar mill-art u l-baħar biex inħobbok, Alla tiegħi!”

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kliem Santa Tereżina

Picture2

Image | Posted on by | Leave a comment

Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Dan il-maqdes, iddedikat taħt it-titlu tal-Beata Verġni tal-Karmelu, titlu tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna, li Alla huwa Għimmanu-El. L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta
4 ta’ April 2018

Iż-żewġ dixxipli dakinhar tal-ewwel jum tal-ġimgħa, telqu minn Ġerusalemm imnikkta. Niket, bluha u ebusija tal-qalb huma sentimenti li kienu qegħdin itaqqlu lil Kleofa u lil sieħbu. Kienu raw lil Ġesù jmut fuq is-salib, kienu wkoll semgħu bl-aħbar tal-irxoxt tiegħu, imma kien hemm xi ħaġa li ttaqqalhom, kien hemm għamat fuq qalbhom u ddeċidew li jitilqu minn Ġerusalmem u jmorru lejn ir-raħal ta’ Għemmaws.

Ġesù jissieħeb magħhom, ma jitlaqhomx. Jissieħeb fit-triq tagħhom u jipprova jiskopri r-raġuni tan-niket u tal-qalb imnikkta tagħhom. “X’intom tgħidu bejnietkom intom u miexja?” (Lq 24, 17).  Huma jgħidulu: “Inti l-barrani f’Ġerusalemm, inti dak li mhux wieħed minna ma tafx x’ġara’?” (ara v. 18). U jispjegawlu l-esperjenza trawmatika li kienu għaddew minna u l-konfużjoni li ħassew meta n-nisa ġew jgħidu: ‘Ħasduna li l-katavru ta’ Ġesù ma sabuhx, li ltaqgħu ma’ xi anġli u qalulhom li hu ħaj’ (ara vv. 22-23).

Donnu din l-aħbar, minflok timliehom bil-ferħ, tikkumplikalhom ħajjithom. U l-Mulej jipprova b’paċenzja kbira jispjegalhom li l-Messija kellu jbati u “hekk jidħol fil-glorja tiegħu” (v. 26). Beda jispjegalhom l-Iskrittura; “beda minn Mosè u l-profeti, ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu” (v. 27) fil-Kotba Mqaddsa. Imma ma ridx jimponi ruħu fuqhom. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, hu għamel tabirruħu li hu kien se jibqa’ sejjer aktar ’il bogħod. Kienu huma, imsaħħrin b’dan il-personaġġ, imħeġġin bil-kelma tiegħu, li talbuh ħerqana: “Ibqa’ magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu, tahulhom” (vv. 28-30). Għarrfuh fil-qsim tal-ħobż.

Aħna u niddedikaw dan il-maqdes lill-Mulej, nitolbu li għal kull wieħed u waħda minna, biex dan isir bħad-dar ta’ Għemmaws li fiha nagħrfu lill-Mulej fil-qsim tal-ħobż. Hawnhekk il-Mulej ifissrilna kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Hawnhekk nitolbu li aħna u nisimgħu l-Kelma tiegħu, qalbna titħeġġeġ ġewwa fina, titkebbes bl-imħabba lejh. Dan il-maqdes, biex nuża’ l-espressjoni feliċi ta’ San Ġwann fil-Ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 21: “Dan il-maqdes huwa l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin” (Apk 21, 3).

Għalhekk qegħdin niddedikawh biex mhux biss ikun kwalunkwe tempju, imma jkun l-għamara ta’ Alla, il-post li jfakkarna fil-preżenza ta’ Alla. Fit-tenaċja ta’ Ġesù li ma jitlaqniex meta aħna mnikkta, qalbna maqsuma, konfużi u diżorjentati, Ġesù, tenaċi, ma jitlaqniex, imma jissieħeb magħna. Mhux se jimponi ruħu fuqna. Qatt. Kultant jagħmel tabirruħu li se jibqa’ għaddej. Għandu bżonn li jisma’ l-karba ta’ qalbna ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna!’.  ,

Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum waqt li noffru dan il-maqdes lill-Mulej hija: aħna rriduh magħna?

Din l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin hija wkoll karba li toħroġ mill-qalb Karmelitana, mill-qalb tal-belt kapitali tagħna li lill-Mulej tgħidlu: ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna’. Il-providenza riedet li din il-karba titla’ fil-mument meta l-Kapitali tagħna hija waħda miż-żewġ kapitali kulturali tal-Ewropa. Hija karba biex il-kultura Ewropea tibqa’ ttenni l-karba li dwiet matul dawn l-2,000 sena: ‘Ibqa’ magħna, ibqa’ magħna!’. Din l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin: “Hu jgħammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu ikun magħhom, Alla tagħhom” (Apk 21, 3). Il-maqdes, iddedikat taħt it-titlu tal-Beata Verġni tal-Karmelu, titlu tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna, li Alla huwa Għimmanu-El.

Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum waqt li noffru dan il-maqdes lill-Mulej hija: aħna rriduh magħna? Jiena nemmen li l-preżenza tagħna llum, dan il-ġest li qegħdin nagħmlu, din il-liturġija solenni, minkejja d-dgħufija tagħna, minkejja d-dnubiet tagħna, qed ngħidu ‘iva’ lill-Mulej, ‘aħna għandna bżonnok’. Biex nuża’ talba qasira ta’ San Ġorġ Preca: ‘Sinjur Alla, aħna għandna bżonnok, jiena għandi bżonnok’. U llum waqt li nirringrazzjawh ta’ din il-ħolma tal-aħwa Karmelitani li lha għaddejja s-snin, seħħet! Ngħidulu, mal-Karmelitan San Ġorġ Preca: ‘Grazzi, Sinjur Alla, aħfirli, Sinjur Alla’.

Veru li hawnhekk qegħdin nammiraw l-arti tal-bniedem, l-arti tal-irħam, l-arti fil-ġebla Maltija, l-arkitettura, l-inġinerija, tant sintesi li tagħni u sseddaq lil dan il-maqdes, imma jkun kollox tassew fqir jekk minn hawnhekk ma jgħaddix dak li tassew huwa ta’ Ġesù: il-qawwa tal-fejqan. Niftakru fix-xhieda tal-qawmien meta Pietru u Ġwanni, lill-magħtub ta’ Ġerusalemm jgħidulu: “Fidda u deheb m’għandniex, imma dak li għandna se nagħuk: fl-Isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret, imxi” (ara Atti 3, 6).      

Nitolbu li qalbna titkebbes mhux biss bid-devozzjoni lejn Omm Ġesù imma wkoll li fl-iskola tagħha nitgħallmu ngħożżu l-Ewkaristija

Minn hawnhekk, bl-interċessjoni ta’ ommu, il-Mulej jgħanina bil-qawwa fil-mixja tagħna u jgħidilna: ‘Inti li magħtub minħabba dnubietek, li pparalizzat minħabba l-vizzji li waqajt fihom, taqtax qalbek, imxi, għaliex il-Mulej jaqbdek minn idek il-leminija u jqajmek’. Wara kollox, mhux ta’ b’xejn nifirħu meta jgħidulna li “sejrin ferħana f’dar il-Mulej” (S 121, 1). “Ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna” (S 94, 1) għaliex aħna b’xi mod barranin, bħalma kien Ġesù fit-triq ta’ Għemmaws, aħna paroikoi għax is-sema huwa pajjiżna. Din il-mawra tagħna ta’ ftit snin tispiċċa u tgħaddi imma għalina hemm imħejjija għamara li ma tispiċċa qatt. U dan il-maqdes huwa rifless ta’ din l-għamara ta’ dejjem li qiegħda tistenniena. Dik l-għamara hija d-destin tagħna u hawn, f’riġlejn il-Madonna tal-Karmnu, irridu nitolbuha li bil-labtu tagħha, li huma l-virtujiet tagħha tal-umiltà, tal-karità, tal-paċenzja u tal-martirju ħdejn is-salib, hi tlibbisna bil-labtu tagħha, iżżejjinna bil-virtujiet tagħha u tressaqna lejn id-destin li għalih ħalaqna Alla: id-destin tal-ġenna.

Ejjew nitolbu li qalbna titkebbes mhux biss bid-devozzjoni lejn Omm Ġesù, imma wkoll li fl-iskola tagħha nitgħallmu ngħożżu l-Ewkaristija li niċċelebraw hawnhekk, li fiha l-Mulej jaqsam magħna l-Kelma u jaqsam magħna l-ħobż li huwa Ġismu u Demmu.

Aħna llum nikkonsagraw it-tnax-il kolonna li jżommu il-koppla maestuża ta’ dan it-tempju. Huma t-tnax-il kolonna li jfakkruna fit-tnax-il tribu ta’ Iżrael, ifakkruna fit-tnax-il appostlu tal-Mulej, ifakkruna fl-erbgħat irjieħat tad-dinja u fl-irjieħ minuri, ifakkruna li mill-qalba ta’ dan is-santwarju, mill-qalba ta’ din il-bażilika santwarju ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu, trid toħroġ qawwa ta’ devozzjoni li tfakkarna fil-kliem ta’ Marija: “Agħmlu kull ma jgħidilkom Ibni Ġesù” (ara Ġw 2, 5).

Nitolbuk, Sidtna Marija tal-Karmelu, li tieqaf magħna, aħna u niddedikaw lil Alla dan il-maqdes bit-titlu tiegħek, inti li inti Omm l-Iben, Bint il-Missier, Għarusa tal-Ispirtu s-Santu. Nifirħulek, O Marija, u nitolbuk tidħol għalina, int li inti l-Fjur tal-Karmelu, inti li inti l-għaxqa ta’ qalbna, u kull l-ewwel erbgħa tal-udjenza nibqgħu niftakru f’dan il-jum u f’dawk kollha li matul is-sekli ġew hawnhekk, kemm fil-maqdes l-antik u issa f’dan il-ġdid biex jiftakru li inti l-Omm tal-Qawmien kif inti wkoll l-Omm Addolorata, li inti l-Omm tat-Tama li tagħtina l-faraġ u l-konsolazzjoni meta aħna mnikktin.

O Marija, bierek lill-gżejjer tagħna, ressaqna dejjem iżjed lejn Ġesù, u inti, O Mulej Ġesù, tabbandunaniex meta qalbna tkun imnikkta u għajnejna mtaqqlin jew bin-ngħas jew bil-bluha, fakkarna fil-Kelma ħanina tiegħek, għarrafna l-ħniena tiegħek fil-qsim tal-ħobż.

 Charles J. Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta

Posted in Uncategorized | Leave a comment